310/2024. NVB határozat - A Magyarországi Cigányközösség Fóruma által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

310/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság A Magyarországi Cigányközösség Fóruma (6120 Kiskunmajsa, Akácfa utca 18.) (képviseli: K. Zs.) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Vármegyei Területi Választási Bizottság 24/2024. (V. 07.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] A Magyarországi Cigányközösség Fóruma nemzetiségi jelölő szervezet (a továbbiakban: Beadványozó) 2024. május 7. napján 8 fővel jelentette be nemzetiségi területi listáját a Veszprém Vármegyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB).

[2] A TVB a határozatában megvizsgálta, hogy Beadványozó megfelel-e a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 60. § (1) valamint a 61. § (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek. A TVB továbbá hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 8/2024. számú, 2024. március 12-én kelt határozatának 7. mellékletében foglaltakra, amely alapján megállapította, hogy a Veszprém vármegyében 31 településen került kitűzésre a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, a területi lista állításához szükséges ajánlások száma 58, a megválasztható képviselők száma pedig 7 fő.

[3] A TVB határozatában rögzíti, hogy Beadványozó a lista nyilvántartásba vételéig 3 településen jelentett be 8 fő jelöltet.

[4] Mindezek alapján a TVB megállapította, hogy Beadványozó nem tett eleget az Njtv. 60. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy Veszprém vármegyében 31 településen kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 10 %-ában, vagyis legalább 4 településen nem állított jelöltet.

[5] A TVB továbbá megállapította, hogy Beadványozó által átvett és határidőben a Veszprém Vármegyei Területi Választási Irodának átadott 11 db ajánlóívből 10 db került feldolgozásra, ebből 10 db volt érvényes. A rögzített 80 db ajánlásból 59 db volt érvényes és elfogadható. Az érvénytelen ajánlások száma 21 db volt, ebből formai hibás 15 db, egyéb okból érvénytelen 6 db volt. 1 db ajánlóív pedig nem tartalmazott semmilyen adatot.

[6] Mindezek alapján a TVB megállapította, hogy Beadványozó által bejelentett roma nemzetiségi területi lista a törvényben támasztott követelményeknek nem felelt meg, ezért a területi lista nyilvántartásba vételét visszautasította.

II.

[A fellebbezés tartama]

[7] Beadványozó az TVB 24/2024. (V. 07.) számú határozatával szemben 2024. május 9-én 0 óra 53 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését a TVB-nél. A TVB a fellebbezést az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 9-én 10 óra 07 perckor elektronikus úton megküldte a Bizottságnak.

[8] Beadványozó képviselője a fellebbezésében előadta, hogy az „MCF.” jelölő szervezet megbízottja és listaállítója, továbbá előadta, hogy a Veszprém vármegye listás roma ajánlásokat leadta, amelyeket a választási iroda a jelenlétében ellenőrzött és a választási iroda munkatársától azt a tájékoztatást kapta, hogy az ajánlásokat rendben találták.

[9] Beadványozó a továbbiakban kifejtette, hogy ezt követően másnap mégis azt a tájékoztatást kapta, hogy a lista nyilvántartásba vételét visszautasítják, azzal az indokkal, hogy „3,1 % százalékban kell a településeket jelölni”.

[10] Beadványozó a fellebbezésében kiemelte, hogy nem kapott tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy 4 településen kell jelöltet állítaniuk.

[11] Beadványozó kifogásolta továbbá a választási eljárásban alkalmazott kerekítési szabályokat is.

[12] Véleménye szerint „minden szabályosan történt” azonban „egy tört számjegy miatt” mégis visszautasították a jelölést, ezért kérte a Bizottságot, hogy a döntést változtassa meg.

[13] Beadványozó fellebbezésében továbbá hivatkozott a listán szereplő településekre is, amelyek vonatkozásában vitatja, az ott élő romák létszámát.

[14] Bedaványozó előadta, hogy a szervezet titkárságával úgy számoltak, hogy csupán 3 településen szükséges jelöltet állítaniuk.

[15] Beadványozó végezetül kérte a Bizottságot, hogy a fellebbezésének adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[16] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[17] A Bizottság elsőként megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem adta meg a támadott határozat számát, elektronikusan benyújtott kérelmében mindösszesen a tárgyban feltüntetett ügyszámot jelölte meg. A Bizottság ugyanakkor a TVB által felterjesztett iratanyag alapján megállapította, hogy a jogorvosalti kérelem a TVB 24/2024. (V. 07.) számú határozatával szemben került benyújtásra.

[18] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[19] A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[20] A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[21] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[22] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője a Magyarországi Cigányközösség Fóruma nemzetiségi jelölő szervezet lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság előtt eljárni jogosult képviselője, valamint Veszprém vármegyére kiterjedő illetékességgel a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult meghatalmazott személy. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője jelen eljárás tárgyát képező ügyben, mint a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult személy jár el.

[23] A Bizottság azonban megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta meg a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott a jelölő szervezet székhelyére, valamint a nyilvántartásba-vételi számára vonatkozó adatait, amelyek a fellebbezés kötelező tartalmi elemei.

[24] A Bizottság Beadványozó fellebbezésének kapcsán továbbá megállapítja, hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapot. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[25] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[26] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem jelölte meg a választási bizottság határozatát, csupán annak ügyszámára hivatkozik, valamint nem jelölte meg azt sem, hogy a fellebbezésében előadott jogsértéssel konkrétan mely jogforrás és annak pontosan mely szakasza, illetve bekezdése sérült.

[27] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése a Ve. 224. § (3) bekezdésénben foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

[28] A Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[29] A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke