308/2024. NVB határozat - a Sz.D. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

308/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. D. T. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Kifogástevő 2024. május 6-án 18 óra 23 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság).
 2. A kifogás tárgya a TV2 kereskedelmi televízióadó Tények c. hírműsorának április 6-i és 7-i adása, melyben Kifogástevő álláspontja szerint a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: FIDESZ) melletti szavazásra buzdító propagandafilmeket sugároztak. Kifogástevő álláspontja szerint ilyen reklámfilmek sugárzása egy hírműsorban – riportnak álcázva – megtévesztő és elfogadhatatlan, alkalmas a választások tisztességtelen befolyásolására. Kifogástevő kérdésessé teszi továbbá, hogy a TV2 regisztrált-e mint választási reklámot közzétevő médium az Állami Számvevőszéknél. Kifogásához mellékelt egy internetes linket, amely a hírműsor április 6-i és 7-i adásáról készített beszámolót tartalmazza.
 3. Mindezekre tekintettel arra kérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet politikai reklám sugárzási szabályainak megsértése miatt.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. Kifogástevő azt sérelmezi, hogy a TV2 Tények c. hírműsorának április 6-i és 7-i adásai – mint a FIDESZ melletti szavazásra buzdító propagandafilmek – a választások tisztességtelen befolyásolására alkalmasak, és sértik a politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályait.
 3. A választási kampányra vonatkozó szabályok kapcsán a Bizottság az alábbiakat rögzíti. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 139. § (1) bekezdése szerint a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.
 4. A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 5. A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 141. §-a kampánytevékenységnek csak a kampányidőszakban végzett, ott meghatározott tevékenységet minősíti. A kampányidőszakon kívül eső időben a Ve. szerinti kampánytevékenység folytatása nem lehetséges.
 6. A Bizottság ennek kapcsán megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásának kampányidőszaka – a Ve. 139. §-ának megfelelően – 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19 óráig tart, így egyértelműen megállapítható, hogy a Tények c. hírműsor kifogásolt, április 6-7-i adásai nem minősülnek kampánytevékenységnek.
 7. A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. A Kúria következetes gyakorlata szerint a kampányidőszakon kívül a Ve. szerinti kampánytevékenység folytatása nem lehetséges, a Bizottság eljárása csakis a kampányidőszakhoz kötendő és köthető, ami egyértelműen behatárolja eljárási jogkörét.
 8. A Bizottság mindezeken túlmenően rámutat arra, hogy ha lenne is hatásköre a kifogás elbírálására, a kifogás azon esetben sem lenne érdemi vizsgálatra alkalmas az alábbiak okán.
 9. A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 10. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
 11. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 1. A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. Kifogástevő állítja, hogy a TV2 Tények c. hírműsorának április 6-i és 7-i adásai a választások tisztességtelen befolyásolására alkalmasak, és sértik a politikai reklám sugárzási szabályait. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a tételes, hatályos jogszabálysértésre való hivatkozást és az azzal kapcsolatos okfejtést, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme.
 2. Kifogástevő kifogásához mellékelt egy internetes linket, amely egy, a media1.hu internetes híroldalon olvasható beszámolót tartalmaz a hírműsor április 6-i és 7-i adásáról, amelyben megtalálható a kifogásolt műsorszámok elérhetőségének linkje is. A cikket Kifogástevő szerzőként jegyzi.
 3. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás – a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján, kötelező tartalmi elemként – nem tartalmazza benyújtójának lakcímét, továbbá személyi azonosítóját.
 4. Kifogástevő 2024. május 6-án 18 óra 23 perckor nyújtotta be kifogását elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottsághoz a TV2 Tények c. hírműsorának április 6-i és 7-i adásai ellen. A Bizottság végül megállapítja, hogy ha lenne is hatásköre a kifogás elbírálására, a kifogás a Ve. 215. § b) pontjára figyelemmel sem lenne érdemi vizsgálatra alkalmas elkésettsége okán.
 5. A fentiekben kifejtett indokok alapján a Bizottság a kifogást a Ve. 215. § b), c) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 139. § (1) bekezdésén, 141. §-án, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke