307/2024. NVB határozat - a Hajrá Békéscsaba Egyesület jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

307/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajrá Békéscsaba Egyesület (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4., bírósági nyilvántartási száma: 04-02-0003365, a továbbiakban: Beadványozó) jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság 30/2024. számú határozatát megváltoztatja és a 2024. április 29-én benyújtott jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] Beadványozót a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) az 1/2024. számú határozatával jelölő szervezetként nyilvántartásba vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán, amely határozat 2024. március 25-én jogerőssé vált. A TVB a Polgárok Békéscsabáért Egyesületet a 2024. április 18-án jogerőssé vált 20/2024. számú határozatával ugyancsak nyilvántartásba vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán.

[2] A Beadvánnyal érintett mindkét jelölő szervezet kérte a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló P5 formanyomtatvány 2.(4). pontjában az emblémája feltüntetését a szavazólapon és ennek megfelelően a bejelentéséhez előírt formátumban csatolta az emblémáját. A Békés Vármegyei Területi Választási Iroda a jelölő szervezetek emblémájának vizsgálatát a jogszabályi rendelkezések alapján elvégezte, amely alapján a TVB az emblémára vonatkozó rendelkezés nélkül döntött a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről.

[3] Beadványozó képviselője 2024. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) elektronikus úton kifogást terjesztett elő, amelyben arra kérte a választási bizottságot, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület jelölő szervezet által bejelentett jelkép használatát, szavazólapon történő feltüntetését a választási eljárás során tiltsa meg.

[4] Kifogásában előadta, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület emblémájának képi megjelenítése – éppúgy, mint Beadványozó logója – szív megjelölést tartalmaz. Beadványozó emblémájában a szív lila színnel, míg a Polgárok Békéscsabáért Egyesület emblémájában a szív narancssárga színnel kerül kitöltésre.

[5] Beadványozó álláspontja szerint a Polgárok Békéscsabáért Egyesület emblémája azáltal, hogy Békéscsaba valamennyi egyéni választókerületében a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetekkel állít közös jelöltet, amelynek során a három jelölő szervezet emblémája egymás után jelenik meg a jelöltek neve mellett, alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, különös tekintettel arra, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 158. § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezetek jelképei a szavazólapon szürkeárnyalatos képpel jelennek meg és a szív formájú grafikai elem olyan hasonlóságot mutat, hogy összetéveszthető és emiatt a két szervezet elkülönítésére nem alkalmas.

[6] Beadványozó előadta, hogy a Ve. 134. §-ának rendelkezése szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével. Álláspontja szerint a jogszabály fent hivatkozott rendelkezéséből következően nemcsak a jelölő szervezetek névazonossága, de azonos jelképek alkalmazása sem lehetséges a választási eljárás során. Beadványozó rögzítette, hogy jelölő szervezetként elsőként vette nyilvántartásba a TVB a szív alakú jelképével együtt, így a Polgárok Békéscsabáért Egyesület ugyanilyen képi megjelenésű emblémája alkalmazásának helye nem lehet.

[7] Beadványozó előadta továbbá, hogy jelképe, az szimmetrikus lila szív 2019 óta szerepel az Alapszabályában, ugyanakkor ilyen alapszabályi rendelkezésről a Polgárok Békéscsabáért Egyesület vonatkozásában nincs tudomása, ezért álláspontja szerint az alapszabályban, illetve a bírósági nyilvántartásban nem szereplő jelkép használatára nincs lehetőség. Kifejtette továbbá, hogy már a 2019. évi önkormányzati választáson is a lila szívet használta jelképként, a választópolgárok Beadványozó jelölő szervezetét már akkor is a lila szívvel azonosították.

[8] A fentiek okán Beadványozó úgy véli, hogy az általa előadottak a választási alapelveket, de különösen a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket sérti. Ezen alapelvekből ugyanis következik, hogy a választási eljárásban használt emblémák azonossága folytán a választópolgárok általi beazonosítását szolgáló funkciója nem érvényesül, álláspontja szerint az azonos, összetévesztésre alkalmas jelképek használata egyedi megkülönböztetésre nem alkalmas.

[9] Beadványozó kérte, hogy a TVB a Ve. 218. § (2) bekezdés alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, illetve annak b) pontja szerint tiltsa el a további jogszabálysértéstől, valamint az általa megjelölt embléma használatától.

[10] A HVB a benyújtott kifogást a Ve. 213.§-ának (1) bekezdése alapján jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel 2024. április 30-án a TVB-hez tette át.

[11] A TVB a 2024. május 3-án meghozott 30/2024. számú határozatában a kifogást elutasította. Határozatának indokolásában a TVB a Ve. 135. § (1) bekezdése alapján megállapította, hogy Beadványozó a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amelynek képviseletében a bírósági nyilvántartás szerint jogosult nyújtotta be a kifogást, így a TVB a Beadványozó érintettségét elfogadta.

[12] Határozatának indokolásában a TVB részletesen kifejtette, hogy a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

[13] A TVB határozatában ismertette, hogy Beadványozó a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról szerzett tudomást a Polgárok Békéscsabáért Egyesület emblémájáról, illetve annak használatáról, amely meglátása szerint folyamatosan megvalósuló tevékenység, így a kifogás határidőben előterjesztettnek minősül.

[14] A TVB határozatában megállapította, hogy Beadványozó emblémája kör alakú, amelyben középen egy lila szív található, a felső köríven a „Hajrá” míg az alsó köríven a „Békéscsaba” felirat szerepel. Ezzel szemben a Polgárok Békéscsabáért Egyesület emblémája egy darab narancssárga szív, felirat nélkül. A TVB határozatában rögzítette, hogy – tekintettel a különbözőséget biztosító elemekre, így az embléma formájára és az embléma részét képező szövegre – álláspontja szerint a Ve. alapelvi rendelkezései az érintett jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele során nem kerültek megsértésre.

[15] A TVB határozatában rögzítette, hogy a jelölő szervezetek által a választási eljárásban használt emblémák vonatkozásában nem követelmény, hogy az a jogi személy alapszabályában nevesítésre kerüljenek. Továbbá azt is rögzítette, hogy arról sem rendelkezik jogszabály, hogy kizárólag a bírósági nyilvántartásban szereplő jelkép használható a választási eljárás során.

[16] A TVB nem vitatta a jelölő szervezetek jelképének kommunikációs szerepét, ugyanakkor álláspontja szerint a választási kampányban az emblémák különbözősége azok eltérő színeiből és megkülönböztető jegyeikből adódóan egyértelműen megállapítható.

[17] A TVB határozatának indokolásában továbbá azt is megállapította, hogy a szavazólapon az emblémák különbözősége – függetlenül attól, hogy azok szürkeárnyalatos képben jelennek meg – annak alapján is felismerhető, hogy Beadványozó emblémája feliratot is tartalmaz. A TVB azt is kifejtette, hogy a felismerhetőséget segíti az a tény is, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület más jelölő szervezettel közösen állít jelölteket az önkormányzati választáson, így emblémája sem önállóan jelenik meg.

[18] A TVB a fentiek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértését nem állapította meg, így a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezés tartama]

[19] Beadványozó a TVB 2024. május 3-án meghozott 30/2024. számú határozatával szemben 2024. május 5-én 20 órakor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek megsértésére hivatkozással. Beadványozó fellebbezésében továbbá arra kérte az NVB-t, hogy a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől.

[20] Beadványozó érintettsége alátámasztásaként hivatkozott arra, hogy az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a TVB által nyilvántartásba vett jelölő szervezet.

[21] Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy álláspontja szerint a TVB a Polgárok Békéscsabáért Egyesület jelképeként a narancssárga szívet nem vehette volna nyilvántartásba, hiszen Beadványozó emblémája ekkor már jogerősen nyilvántartásba volt véve.

[22] Fellebbezésében kifejtette, hogy mivel a szavazólapon a szív emblémák szürkeárnyalatos képi megjelenítésére kerül sor, így a két jelölő szervezet jelképe a szavazólapon teljes azonosságot fog mutatni. Beadványozó álláspontja szerint a szív emblémák választási eljárásban történő alkalmazása alkalmas a választópolgárok megtévesztésére és sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelveket.

[23] Beadványozó kifejtette továbbá, hogy a TVB határozata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjaiban, valamint az Alaptörvény XV. cikk (2) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

[24] Beadványozó meglátása szerint az emblémáknak nem csak a teljes azonossága, de a hasonlósága is lehetőséget teremt a két jelölő szervezet összetévesztésére. Hozzáfűzte, hogy a két jelkép ugyan nem pontosan azonos egymással, azonban az emblémában a szív alak dominál, amely figyelemfelhívó, ezért csupán a jelkép ezen részére fokuszáló választópolgárt a jelölt kiválasztása során megtéveszti.

[25] Fellebbezésében előadta, hogy vitathatatlan, hogy a Ve. rendelkezései szerint az embléma tartalmi vizsgálatára nincs tételes joszabályi rendelkezés, a jogalkalmazás során azonban a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni.

[26] Beadványozó álláspontja szerint a jelölő szervezet nyilvántartásba vételekor a TVB-nek a Ve. 134. §-ában foglalt rendelkezés alapján az ellenőrzést a jelölő szervezet jelképe mivel az is a szavazólap része - esetében is el kellett volna végeznie, figyelemmel a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvi rendelkezésre is.

[27] Beadványozó azt is kifejtette, ohgy a TVB figyelmen kívül hagyta az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglaltakat. Hozzáfűzt, hogy aki nem tud olvasni, az a választási kampányban használt jelképekkel azonosítja a jelölő szervezeteket. Meglátása szerint a szvazólapon megjelenített két szürkeárnyalatú szív nem segíti elő a fogyatékkal élő választópolgár választójogának gyakorlását, épp ellenkezőleg: megtéveszti a fogyatékkal élőt a választójogának a gyakorlásakor, mert két szürkeárnyalatú szív közül nem lehet eldönteni, hogy melyik a Beadványozó emblémája.

[28] Beadványozó fellebbezésében új tényként adta elő, hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetekkel közösen jelölteket állító Polgárok Békéscsabáért Egyesület a szövetség választási plakátjain csupán a FIDESZ-KDNP emblémáit szerepelteti, azok egyikén sem szerepel a Polgárok Békéscsabáért Egyesület narancssárga színű szív alakú emblémája. Ennek alátámasztására fényképet is mellékelt.

[29] Beadványozó végül hozzáfűzte, hogy a plakátokat érintően tett fent ismertetett kijelentése és azon különbözőség, hogy a nyilvántartásba vétel során a választási szövetség valamennyi tagjának emblémája szerepel, azt igazolja, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület szív alakú emblémája bejelentésének célja nem másra, mint a szavazólapon történő megjelenésére irányul, amely a Hajrá Békéscsaba Egyesület jelölő szervezet által már korábbról használt jelképpel összetévesztésre, így álláspontja szerint a szavazók megtévesztésére alkalmas.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[30] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 331. §-a, valamint a 231. § (4) bekezdése alapján másodfokú eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[31] Az NVB rögzíti, hogy Beadványozó érintettsége igazolására vonatkozó érvelését elfogadta.

[32] A Bizottság mindenekelőtt azt kívánja rögzíteni, hogy a 2024. április 29-én benyújtott, kifogásnak nevezett jogorvoslati kérelemben Beadványozó arra kérte a választási bizottságot, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület jelölő szervezet által bejelentett jelkép használatát, annak szavazólapon történő feltüntetését a választási eljárás során tiltsa meg.

[33]  A Bizottság megállapítja, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottságoknak - így a TVB-nek is - a választási eljárásban a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló bejelentése, kérelme alapján van lehetősége és egyben kötelezettsége vizsgálni azt - a nyilvántartásba vétel feltételeinek ellenőrzése mellett -, hogy a szóban forgó jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntethető-e vagy sem. Ennek során a választási bizottságoknak vizsgálnia szükséges, hogy az embléma használata jogszabályba ütközik-e vagy sem, illetve hogy az azonos-e vagy összetéveszthető-e más jelölő szervezet emblémájával, ugyanis a jelölő szervezet jelképének elsődleges rendeltetése az, hogy a jelölő szervezetet szimbolizálja. Amennyiben egy embléma - az összetéveszthetőség folytán - elveszíti azon funkcióját, hogy általa egyértelműen megkülönböztethető, illetve beazonosítható legyen egy jelölő szervezet, akkor az a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő rendeltetésszerű joggyakorlás elvének a sérelmét idézi elő (lásd például Kvk.VI.39.028/2024/3. számú végzés).

[34]  A Bizottság megállapítja azt is, hogy a TVB a Polgárok Békéscsabáért Egyesületet a 2024. április 18-án jogerőssé vált 20/2024. számú határozatával nyilvántartásba vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán és - a jelölő szervezet kérelmével összhangban - a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásában rögzítette is a csatolt emblémáját. Mindez tehát azt is jelenti, hogy a TVB - elvégezve a fentiekben említett vizsgálatot - abban is állást foglalt, hogy a csatolt embléma használata nem okozza a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában írt alapelv sérelmét.

[35] A kifejtettek alapján megállapítható, hogy a benyújtott jogorvoslati kérelem valójában a Polgárok Békéscsabáért Egyesületnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételről - és az embléma használatról - rendelkező határozatát támadja, így az a tartalma alapján valójában a TVB 20/2024. számú határozata elleni fellebbezés.

[36] A Ve. jogorvoslati rendszerében a kifogás a jogorvoslati rendszer alapeljárása, az alapján hozza meg a választási bizottság az elsőfokú határozatát. Az első fokon meghozott bizottsági határozattal szembeni jogorvoslati eszköz a fellebbezés, ezt a Ve. 221. § (1) bekezdése szövegszerűen is rögzíti. A két jogorvoslati eszköz között nincs átjárás, illetve nem egymást helyettesítő eszközök. Abban az esetben, ha már született első fokon döntés, azzal szembeni jogorvoslati eszköz a fellebbezés lehet. Ez alól kivételt a Nemzeti Választási Bizottság határozatai jelentenek, amelyekkel szembeni jogorvoslati eszköz a bírósági felülvizsgálati kérelem. A másodfokú eljárás tekintetében a Ve. szigorú szabályokat állapít meg. Az esetek döntő többségében a jogorvoslat benyújtásának jogvesztő határideje a sérelmezett határozat meghozatalától számított harmadik nap 16.00 óra – kivételt jelent a Ve. 240.§-a szerinti határozat – a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 224. § (2) bekezdése alapján.

[37] A fentiek alapján a Bizottság rögzíti, hogy a TVB elsőfokú határozata ellen fellebbezés benyújtásának volt helye, amelynek elbírálására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eljárásában a Ve. 345. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság rendelkezik hatáskörrel. A fellebbezés akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha az a támadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezik az azt hozó területi választási bizottsághoz, vagy a fellebbezés elbírálására jogosult Nemzeti Választási Bizottsághoz. Mindez a TVB által 2024. április 15-én meghozott 20/2024. határozat esetében azt jelenti, hogy azzal szembeni fellebbezés előterjesztésére Beadványozónak 2024. április 18-án 16.00 óráig lett volna lehetősége.

[38] A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.

[39] A Bizottság megállapítja tehát, hogy tévedett a TVB, amikor a benyújtott jogorvoslati kérelmet kifogásnak értékelve azt érdemben elbírálta, noha az saját korábbi határozatát támadta.

[40] Az előzőekben rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a 2024. április 29-én benyújtott jogorvoslati kérelmet - mint a TVB 20/2024. számú határozata elleni fellebbezést - elkésettség okán a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Megerősíti a 423/2019. számú határozatában foglalt azon jogi álláspontját, amely szerint a választási bizottságok döntéseivel szemben – mivel azok ellen a Ve. jogvesztő jellegű jogorvoslati határidőt állapít meg – nincs helye folyamatos jogsértésre való hivatkozásnak. Beadványozó ezzel ellentétes érvelése a Ve. tételes szabályába, nevezetesen a 10. § (1) és (3) bekezdéseibe, a 221. § (1) bekezdésébe és a 224. § (2) bekezdésébe ütközik.

[41] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatta, és a benyújtott jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[42] A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdés a) pontján, 231. § (1) bekezdés b) pontján, (4) és (5) bekezdésének b) pontján, a 331. §-án, a 345. § (4) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke