302/2024. NVB határozat - a Momentum Mozgalom ajánlóíveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

302/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Momentum Mozgalom (1024 Budapest, Rózsahegy utca 1-2. 1. em./1. ajtó), a továbbiakban: Jelölő Szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jelölő Szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, hogy 147 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának a rendelkezésre álló határidőben.

A Nemzeti Választási Bizottság a Jelölő Szervezetet 147 000 Ft, azaz Egyszáznegyvenhétezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V242121804 A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16:00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

    I.               

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) és (2) bekezdései szerint, az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak, feltéve, hogy legalább 20.000 választópolgár ajánlását összegyűjtik.

[2] A Jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak választásán lista állítása céljából 6 000 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Nemzeti Választási Irodától.

[3] A Ve. 124. § (2)-(4) bekezdései szerint, amely a 338. § (3) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak választásán állított lista tekintetében is alkalmazandó, a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a lista bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.

[4] A Ve. 10. § (3) bekezdése, valamint a 338. § (1) bekezdése szerint, az Európai Parlament tagjainak választásán állított listát legkésőbb a szavazás napját megelőző harminchetedik napon 16:00 óráig kellett bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[5] A Jelölő Szervezet az ajánlóívek leadásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 147 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Iroda részére.

[6] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jelölő Szervezet megsértette a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a listára is alkalmazandó 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív leadási kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

                                                            II.         

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7] A határozat az Epvjt. 5. § (1) és (2) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 331. § (1) bekezdésén, a 338. § (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke