291/2024. NVB határozat - a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

291/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet (1071 Budapest, Damjanich út 16.) által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított listáját 2024. május 7. napján 5 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg 667 ajánlóív került átadásra.
 2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
 3. Az Njtv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. március 12. napján meghozott, 8/2024. számú határozatában tűzte ki – az Njtv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását, egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
 5. A Bizottság a 8/2024. számú NVB határozat 7. számú mellékletében a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 1283 településen tűzte ki. Mindezek alapján – figyelemmel az Njtv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 129 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 3952.
 6. A Ve. 319. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2024. május 7. napján 16.00 óráig kell bejelenteni. A Ve. 319. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Bizottság veszi nyilvántartásba.
 7. A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
 8.             A jelölő szervezet a lista bejelentéséig 92 településen 309 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított.
 9.             Rögzíteni szükséges továbbá, hogy a jelölő szervezet által határidőben átadott 667 ajánlóívből 140 ív üres. Az ajánlást tartalmazó 527 db ajánlóíven az érvényes ajánlások száma legfeljebb 4216 lehet. Az ajánlásellenőrzés során az ellenőrzött, érvényes ajánlóívek száma 117 db, ez utóbbiakon 313 érvénytelen ajánlás található, az érvényes ajánlások száma 614 db. Tekintettel arra, hogy a maradék 410 ajánlóíven legfeljebb 3894 érvényes ajánlása lehetne a jelölő szervezetnek, és ez a szám nem éri el a listaállításhoz szükséges ajánlásszámot, a Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások további ellenőrzését mellőzni kellett.
 10. A Bizottság megállapítja, hogy a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 614, amely nem éri el az országos lista állításához szükséges számot.

[10]     Az Njtv. 60. § (2) bekezdése az országos nemzetiségi lista állításának feltételéül két konjunktív feltételt szab. Mindez azt jelenti, hogy a kitűzött települési választások tíz százalékában való egyéni jelöltállításnak és a választópolgárok két százaléka érvényes ajánlásának összegyűjtésére vonatkozó feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, ezek valamelyikének hiánya önmagában is a lista nyilvántartásba vételének törvényes akadályát képezi.

[11]     A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[12]     Tekintettel arra, hogy a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet a kitűzött roma települési választások kevesebb mint tíz százalékában, 92 településen állított egyéni jelöltet, és az általa gyűjtött érvényes ajánlások száma – 614 – nem éri el az országos lista állításához szükséges 3952-őt, ezért az országos lista bejelentése nem felel meg az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglaltak feltételeknek.

[13]     Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet listájának bejelentése nem felel meg az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért annak nyilvántartásba vételét a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Njtv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 127. § (2) és (3) bekezdésén, 132. §-án, 133. § (2) bekezdésén, 308. §-án, 309. § (1) bekezdésén, 319. és 320. §-án, az IM rendelet 32. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke