288/2024. NVB határozat - a Budapesti Román Egyesület által a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

288/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti Román Egyesület (1064 Budapest, Rózsa utca 48. II/18/A.) által a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti Román Egyesület által – a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. A Budapesti Román Egyesület a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított listáját 2024. május 7. napján 25 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg 20 ajánlóív került átadásra.
  2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
  3. Az Njtv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. március 12. napján meghozott, 8/2024. számú határozatában tűzte ki – az Njtv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását, egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
  5. A Bizottság a 8/2024. számú NVB határozat 8. számú mellékletében a román települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 145 településen tűzte ki. Mindezek alapján – figyelemmel az Njtv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére – a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 15 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 128.
  6. A Ve. 319. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2024. május 7. napján 16.00 óráig kell bejelenteni. A Ve. 319. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Bizottság veszi nyilvántartásba.
  7. A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
  8.             A jelölő szervezet a lista nyilvántartásba vételéig 24 településen 85 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított.

[9]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 98, amely nem éri el az országos lista állításához szükséges számot.

[10]     Az Njtv. 60. § (2) bekezdése az országos nemzetiségi lista állításának feltételéül két konjunktív feltételt szab. Mindez azt jelenti, hogy a kitűzött települési választások tíz százalékában való egyéni jelöltállításnak és a választópolgárok két százaléka érvényes ajánlásának összegyűjtésére vonatkozó feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, ezek valamelyikének hiánya önmagában is a lista nyilvántartásba vételének törvényes akadályát képezi.

[11]     A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[12]     Tekintettel arra, hogy a Budapesti Román Egyesület a kitűzött román települési választások több mint tíz százalékában, 24 településen állított ugyan egyéni jelöltet, de az általa gyűjtött érvényes ajánlások száma – 98 – nem éri el az országos lista állításához szükséges 128-at, ezért az országos lista bejelentése nem felel meg az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglaltak feltételeknek.

[13]     Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapesti Román Egyesület listájának bejelentése nem felel meg az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért annak nyilvántartásba vételét a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 127. § (2) és (3) bekezdésén, 132. §-án, 133. § (2) bekezdésén, 308. §-án, 309. § (1) bekezdésén, 319. és 320. §-án, az IM rendelet 32. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke