282/2024. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

282/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal -meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29., továbbiakban: Médiaszolgáltató) az RTL elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam listánként 13 perc 38,15 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató bejelentésére vonatkozó szabályok]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
  2. A Ve. 147/F. § (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni. A politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele. Ha a médiaszolgáltató által így meghatározott időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.
  3. A Ve. 3. § 10. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az a szolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.
  4. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
  5. A kampányidőszak – a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 35. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.
  6. Az IM rendelet 37. §-a alapján a Ve. 147/A–147/E. §-a szabályozása alá nem tartozó, országosan – ideértve a kizárólag interneten – elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató választásonként legkésőbb 2024. április 20-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.

II.

[A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása]

  1. A Médiaszolgáltató 2024. április 18-án bejelentette a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy az RTL elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában a választási kampány időszakában biztosítani kívánja a listát állító jelölő szervezetek részére politikai reklám közzétételének lehetőségét, összességében 150 perc időtartamban.
  2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Médiaszolgáltató által nyújtott országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást.
  3. Az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán jogerősen nyilvántartásba vett listák száma 11 (tizenegy). A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választása kampányidőszakában, a 11 listát állító jelölő szervezetek, listánként 13 perc 38,15 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Médiaszolgáltató RTL elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § 10. pontján, 139. §-án, 147. §-án, a 147/A. §-án, 147/F. §-án, az Mttv. 203. § 36. pontján, az IM rendelet 35. és 37. §-ain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke