281/2024. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2024. évi június 9. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

281/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. évi június 9. napjára kitűzött választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 13 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgálati Médiaszolgáltató) lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére rendelkezésre álló időtartam listánként 27 perc 16,3 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A politikai reklámnak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére vonatkozó szabályok]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/B. § alapján az Európai Parlament tagjainak 2024. évi általános választásán is alkalmazni rendelt 147/A. §-a szerint a választást megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi lista jogerős nyilvántartásba vételét követően – a 147/B. § szerint meghatározott időtartamban köteles közzétenni a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
  2. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 5. § (1) bekezdése szerint a választáson listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
  3. A Ve. 147/B. §-a szerint az Európai Parlament tagjainak választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam az összes lista tekintetében együttesen háromszáz perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes listák között egyenlő arányban kell felosztani.
  4. A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva teszi közzé. A közzététel egyéb szabályait a Ve. 147/A. § (4)-(6) bekezdései és a 147/E. §-a rögzítik.
  5. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság.
  6. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
  7. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.
  8. A kampányidőszak – a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 35. § -a alapján a választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

II.

[A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása]

  1. Az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán jogerősen nyilvántartásba vett listák száma 11 (tizenegy). A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választása kampányidőszakában, a 11 listát állító jelölő szervezet, listánként 27 perc 16,3 másodperc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a Közszolgálati Médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 139. §-án, 147. §-án, a 147/A. §-147/B. §-ain, a 147/E. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén, a 203. § 32. és 36. pontján, az IM rendelet 35. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke