280/2024. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

280/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán használandó listás szavazólapok adattartalmát jelen határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg

Indokolás

I.

[A szavazólap adattartalmának elfogadására irányadó eljárás]

 1. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) bekezdése alapján listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. Az Epvjt. 7. §-a szerint a választópolgár egy listára szavazhat.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 156. § (1) bekezdése alapján a listás szavazólapok alap-adattartalmát a Ve. 6. melléklete állapítja meg.
 3. A Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 275. § (3) bekezdése szerint a levélben szavazás szavazólapjának mérete és kialakítása eltérhet a szavazóhelyiségben használt szavazólaptól. A levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. 
 4. A Ve. 158. §-a értelmében közös lista esetén a szavazólapok a lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tartalmazzák. A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.
 5. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Ve. 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapokon a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 161. §-a szerint a szavazólapokon a jelöltek és jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő szervezetek jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapokon. Ha közös illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapokon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.
 6. A Ve. 162. § (1) bekezdése szerint a szavazólapok adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
 7. A Ve. 162. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szavazólapok adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólapok adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapokon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság 2024. május 3-ai ülésén a 243/2024. számú határozatban foglaltak szerint elvégezte az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett listák sorsolását és a kisorsolt listák sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg. A Ve. 160. § (3) bekezdése szerint, ha a sorsolást követően valamely listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt; a Mi Hazánk Mozgalom; a Tisztelet és Szabadság Párt; a Magyar Kétfarkú Kutya Párt; a Megoldás Mozgalom; a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja; az LMP- Magyarország Zöld Pártja; a Második Reformkor Párt; a Momentum Mozgalom; a Jobbik – Konzervatívok; a Mindenki Magyarországa Néppárt jelölő szervezetek által állított listákat vette jogerősen nyilvántartásba.
 10. Fentiek, valamint az 243/2024. számú NVB határozatban megállapított listasorrend figyelembe vételével a Bizottság jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá a listás szavazólapok adattartalmát.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 156. §-án, a 158. §-án, a 160. §-án, a 161. §-án, a 162. §-án, a 275. § (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a Ve. 6. mellékletén, az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén és a 7. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke