279/2024. NVB határozat - az „Erdélyi Örmény Gyökerek” Kulturális Egyesület, valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

279/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az „Erdélyi Örmény Gyökerek” Kulturális Egyesület (1015 Bp., Donáti utca 7/A.; képviseli: dr. Issekutz Ákos; a továbbiakban: Beadványozó1) és az Örmény Ifjúsági Egyesület (1073 Bp., Erzsébet krt. 36., I/18.; képviseli Akopjan Nikogosz; a továbbiakban: Beadványozó2), valamint az „Örmény Kulturális és Információs Központ” Egyesület (1052 Bp., Semmelweis u. 17, képviseli Karapetian Karine; a továbbiakban Beadványozó3) mindhárman meghatalmazott jogi képviselőjük (dr. Gaal Szabolcs Ügyvédi Iroda, 1015 Bp., Batthány utca 4., III/1.) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 40/2024. (V.2.) számú határozatát helybenhagyja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 10. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] A Gránátalma Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (2) bekezdése, valamint a 337/B. §-a alapján 2024. május 2-án kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: FVB) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán.

[2] A Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban: FVI) a bejelentést követően ellenőrizte a Gránátalma Kulturális Egyesület létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Az ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy a Gránátalma Kulturális Egyesület az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, és a bejelentéskor megadott adatai egyezést mutatnak a közhiteles bírósági nyilvántartás adataival.

[3] Az FVB határozatában megállapította, hogy a bejelentett szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 2. § 14. pontjában támasztott feltételeknek, valamint a szervezet képviseletére jogosult a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a szervezet a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[4] Fentiek alapján az FVB megállapította, hogy az Egyesület bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán nyilvántartásba vette.

II.

[A fellebbezés tartama]

[5] Beadványozó1 az FVB 40/2024. (V.2.) számú határozatával szemben 2024. május 5-én 12 óra 55 perckor, Beadványozó2 12 óra 57 perckor, míg Beadványozó3 12 óra 59 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését a TVB-nél. Az FVI a fellebbezéseket az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 6-án 12 óra 24 perckor, 12 óra 30 perckor és 12 óra 47 perckor elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottságnak.

[6] Beadványozó1, Beadványozó2 és Beadványozó3 (a továbbiakban együtt: Beadványozók) azonos jogi képviselő által benyújtott, szó szerint megegyező tartalmú fellebbezéseikben a Nemzeti Választási Bizottságtól a támadott határozat akként történő megváltoztatását kérték, hogy a Nemzeti Választási Bizottság utasítsa vissza az Egyesület nyilvántartásba vételét.

[7] Beadványozók érintettségük alátámasztásaként előadták, hogy mindhárman az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet, azaz az Egyesülettel azonos választáson kívánnak indulni és ezért a jogukat, illetve jogos érdeküket sérti „egy olyan új jelölő szervezet utolsó pillanatban történő nyilvántartásba vétele”, amelyik nem felel meg a nyilvántartásba vétel törvényi feltételeinek és ezáltal a választás eredményét Beadványozók hátrányára jogszerűtlenül befolyásolhatja.

[8] Beadványozók álláspontja szerint az FVB a nyilvántartásba vétel iránti eljárás során nem tett eleget a tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettségének és a vonatkozó törvényi feltételek hiányában vette nyilvántartásba az Egyesületet jelölő szervezetként. E körben kifejtették, hogy bár az Egyesület alapszabályában valóban szerepel az örmény nemzetiség képviseletére vonatkozó kitétel, de ez nem tekinthető „valósnak”, ez csupán „egy formális üres alapszabályi rendelkezés”, ugyanis az Egyesület nem vesz részt semmilyen örmény kultúrához köthető eseményen és nincs érdekérvényesítő tevékenysége sem. Beadványozók szerint az FVB nem vette figyelembe az egyesület valós tevékenységét, mindössze felületesen vizsgálta.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem megalapozott.

[10] A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozók érintettségére vonatkozó érvelését elfogadta.

[11] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[12] Az ügyben a Nemzeti Választási Bizottságnak a fellebbezések alapján arról szükséges döntenie, hogy az Egyesület teljesíti-e az Njtv. 2. § 14. pontjában írt feltételt, amelynek értelmében a Njtv. 50-72. § alkalmazásában - bizonyos kivétellel - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület minősül nemzetiségi szervezetnek, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[13] A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt rögzíti, hogy az az ügyben nem volt vitás, hogy az Egyesület alapszabályában szerepel az örmény nemzetiség képviseletére vonatkozó kitétel. A támadott határozatból, valamint az FVI által felterjesztett iratokból az is megállapítható, hogy az FVI beszerezte az Egyesület alapszabályát, így az az FVB rendelkezésére állt határozata meghozatala során és az abban foglaltakat értékelve jutott arra a megállapításra, hogy az Egyesület teljesíti Njtv. 2. § 14. pontjában írt feltételt. E körben - megvizsgálva az Egyesület alapszabályát - a Nemzeti Választási Bizottság is megállapítja, hogy az alapszabály a céljai között 2019. december 30. napjától folyamatosan tartalmazza az „örmény nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása” kitételt.

[14] Beadványozók - a fenti megállapításokat nem vitatva - azért tartották jogszabálysértőnek mégis a támadott határozatot, mert álláspontjuk szerint az Egyesület nem teljesítette Njtv. 2. § 14. pontjában foglalt feltételt önmagában azzal, hogy az alapszabályában a céljai között szerepel az örmény nemzetiség képviseletére vonatkozó kitétel. A fellebbezésben kifejtett érvelés értelmében az Njtv. említett rendelkezésében foglalt feltétel fennállásának vizsgálata során a nyilvántartás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkező választási bizottságoknak vizsgálnia kellene azt is, hogy Egyesület a működése során ténylegesen milyen tevékenységet fejt ki.

[15] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy téves Beadványozók fentiekben kifejtett érvelése. Az Njtv. 2. § 14. pontja egyértelmű rendelkezést tartalmaz: az az egyesület teljesíti az adott feltételt, amelynek „alapszabályában rögzített célja” az adott nemzetiség képviselete. Az Njtv. szóban forgó rendelkezése alapján nyilvántartás tekintetében eljáró választási bizottságnak kizárólag azt szükséges megvizsgálnia, hogy az alapszabály tartalmaz-e rendelkezést az adott nemzetiség képviseletére - mint célra - vonatkozóan. Ennek megfelelően tehát arra vonatkozó kötelezettség nem ered a rendelkezésből, hogy a választási szerveknek a nyilvántartásba vételüket kérő egyesületeknek a valós tevékenységét is vizsgálnia, ellenőriznie lenne szükséges. Erre a választási ügyekben irányadó szűk határidők okán egyébként sem lenne lehetőségük a választási szerveknek.

[16] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a FVB az eljárása során teljesítette tényállás-tisztázási kötelezettségét és megalapozottan jutott arra a megállapításra, hogy az Egyesület megfelel az Njtv. 2. § 14. pontjában foglalt feltételnek, ezért a határozatot helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[17] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontján, 132. §-án, 133. § (2) bekezdésén, 223. § (3) bekezdés a) pontján, 231. § (4) és (5) bekezdésén, az Njtv. 2. § 14. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 7.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke