265/2024. NVB határozat - az "Örmény Kulturális és Információs Központ" Egyesület és az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kultúrális Egyesület jelölő szervezetek által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

265/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az "Örmény Kulturális és Információs Központ" Egyesület (1052 Budapest, Semmelweis utca 17.) és az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kultúrális Egyesület (1015 Budapest, Donáti utca 7/A.) jelölő szervezetek által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az "Örmény Kulturális és Információs Központ" Egyesület és az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kultúrális Egyesület által – az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán – állított közös listát nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

   I.               

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1]          Az "Örmény Kulturális és Információs Központ" Egyesület és az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kultúrális Egyesület az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított közös listáját 2024. május 6-án 21 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg 24 ajánlóív került átadásra.

[2]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

[3]          Az Njtv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

[4]          A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. március 12-én meghozott, 8/2024. számú határozatában tűzte ki – az Njtv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását, egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.

[5]          A Bizottság a 8/2024. számú NVB határozat 6. számú mellékletében az örmény települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 32 településen tűzte ki. Mindezek alapján – figyelemmel az Njtv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére – az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 4 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 58.

[6]          A Ve. 319. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A Ve. 319. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

[7]          A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

[8]          A Ve. 125. §-a és 127. §-a alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről tájékoztatta a Bizottságot.

[9]          Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet megfelel az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott ajánlásokból legalább 67 ajánlás volt érvényes, amely meghaladja az országos lista állításához szükséges számot.

[10]       A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját – ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát –, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) a jelölést elfogadja,

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,

c) a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[11]       A Ve. 319. § (3) bekezdése alapján a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell a Ve. 317. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit, azaz a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy  

a) a nemzetiség képviseletét vállalja, és

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

[12]       A Ve. 124. § (1a) bekezdése alapján a jelölt bejelentésekor a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a jelöltekkel szemben az (1b) bekezdésben támasztott követelménynek, és arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel. A választási bizottság azt a jelöltet veszi nyilvántartásba, aki e nyilatkozatot megtette.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a listán szereplő valamennyi jelölt a szükséges jognyilatkozatokat az SZ5 jelű lapok aláírásával megtette.

[14]       A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda az országos listán bejelentett jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[15]       A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság a listán található jelöltek adatainak központi névjegyzékben történő ellenőrzése során hibát nem talált.

[17]       Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos lista bejelentése megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, ezért annak nyilvántartásba vételéről döntött.

[18]       Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az "Örmény Kulturális és Információs Központ" Egyesület és az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kultúrális Egyesület jelölő szervezetek közös listájának bejelentése a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]       A határozat az Njtv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 3. § 5. pontján, 124. § (1a) és (1b) bekezdésén,125. §-án, 127. § (2) és (3) bekezdésén, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 308. §-án, 309. § (1) bekezdésén, 317. § (1) és (2) bekezdésén, 319. és 320. §-án, az IM rendelet 32. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 7.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke