257/2024. NVB határozat - a Nép Pártján által az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

257/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nép Pártján (2750 Nagykőrös, Abonyi út 11.) által az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Nép Pártján jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

    I.               

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Nép Pártján jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított listáját 2024. május 3-án 15 óra 25 perckor 5 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg 4804 ajánlóívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.

[2] Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-a alapján listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listán a jelöltek a párt által bejelentett sorrendben szerepelnek. A listaállításhoz legalább 20.000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján a listát legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a 120. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 121-127. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Ve. 125. § és 127. §-a alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[4] A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nép Pártján jelölő szervezet által a lista állítására vonatkozó jogszabályi határidő előtt benyújtott 4804 ajánlóív közül 2536 ív tartalmazott ajánlást. Az ajánlást tartalmazó ívek közül mind a 2536 ív az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024 (III.11.) IM rendelet 13. melléklete szerinti, azaz a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok ajánlására szolgáló ív volt. Ezeken az ajánlóíveken mindösszesen 8 választópolgári ajánlás adható le, amely alapján megállapítható, hogy az ajánlásokat tartalmazó íveken elhelyezhető és ellenőrzés alá vethető ajánlások száma legfeljebb 20.288 lehet. Az ajánlások tételes ellenőrzésének megkezdését követően a Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy 274 ajánlóíven 2.192 sorban 1.670 érvényes ajánlás szerepel, 522 sor nem tartalmazott érvényes ajánlást, továbbá az is megállapításra került, hogy az érvénytelen ajánlások száma elérte a 389-et.

[5] A fentiek alapján megállapítható, hogy a fennmaradó 2.262 ajánlóív 18.096 sort tartalmaz, így még – teljes kitöltöttség és hibátlan ajánlások esetén – is legfeljebb 19.766 érvényes ajánlása lehetne a Nép Pártján jelölő szervezetnek. Tehát az ellenőrzés alá vehető ajánlások számából levonva az érvénytelen ajánlások számát a lehetséges érvényes ajánlások számának elméleti maximuma nem éri el a listaállításhoz szükséges 20 ezres ajánlásszámot.

[6] A Ve. 338. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.

[7] Tekintettel arra, hogy a megkezdett tételes ellenőrzés eredménye és matematikai számítás alapján kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy a Nép Pártján kevesebb ajánlást gyűjtött, mint az Epvjt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes ajánlás, a Nemzeti Választási Iroda mellőzte az ajánlások ellenőrzését.

[8]  A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében – mely jogszabályi rendelkezés a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján az Európa Parlament tagjainak választásán is alkalmazandó – a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet által bejelentett lista nem teljesíti az Epvjt. 5. § (2) bekezdésében rögzített törvényi követelményt, amely miatt a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a lista nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntött.

      II.         

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10] A határozat a Ve. 127. § (2) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a 338. §-án, az Epvjt. 5. §-án, az IM rendelet 30. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 6.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke