242/2024. NVB határozat - a Megoldás Mozgalom által az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

242/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom (1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.) által az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán – állított listát nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 6. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                 I.               

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Megoldás Mozgalom jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásán állított listáját 2024. április 30. napján 7 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg, illetve azt követően a törvényes határidőn belül összesen 4.789 darab ajánlóív került átadásra.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján a listát legkésőbb 2024. május 3. napján 16.00 óráig kell bejelenteni. A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a 120. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 121-127. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Ve. 125. § és 127. §-ai alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[3] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[4] A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet által benyújtott ajánlásokból legalább 20.108 ajánlás volt érvényes, amely meghaladja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-ának (2) bekezdésében, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes ajánlás számát.

[5] A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját – ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát –, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) a jelölést elfogadja,

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,

c) a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[6] A Ve. 124. § (1a) bekezdése alapján a jelölt bejelentésekor a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a jelöltekkel szemben az (1b) bekezdésben támasztott követelménynek, és arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel. A választási bizottság azt a jelöltet veszi nyilvántartásba, aki e nyilatkozatot megtette.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a listán szereplő valamennyi jelölt a Ve. 124. § (1a) bekezdése szerinti jognyilatkozatot az SZ2 jelű lapok aláírásával megtette.

[8] A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a listán bejelentett jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[9] A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

[10] A Nemzeti Választási Bizottság a listán található jelöltek adatainak központi névjegyzékben történő ellenőrzése során hibát nem talált.

[11] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a lista bejelentése megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, ezért annak nyilvántartásba vételéről döntött.

              II.               

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 3. § 5. pontján, a 125. §-án, a 127. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 331. §-án, a 338. §-án, az Epvjt. 5. §-án, az IM rendelet 30. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 3.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke