238/2024. NVB határozat - a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége által a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

238/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 23.) által a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége által – a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán – állított listát nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                   I.               

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1]          A Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán állított listáját 2024. április 30-án 15 fő jelölttel jelentette be. A lista bejelentésével egyidejűleg 11 ajánlóív került átadásra.

[2]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

[3]          Az Njtv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

[4]          A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. március 12-én meghozott, 8/2024. számú határozatában tűzte ki – az Njtv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását, egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.

[5]          A Bizottság a 8/2024. számú NVB határozat 9. számú mellékletében a ruszin települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 53 településen tűzte ki. Mindezek alapján – figyelemmel az Njtv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére – a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 6 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 78.

[6]          A Ve. 319. §-a és az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A Ve. 319. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

[7]          A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

[8]          A Ve. 125. §-a és 127. §-a alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről tájékoztatta a Bizottságot.

[9]          Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet megfelel az Njtv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 84, amely meghaladja az országos lista állításához szükséges számot.

[10]       A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját – ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát –, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) a jelölést elfogadja,

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,

c) a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[11]       A Ve. 319. § (3) bekezdése alapján a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell a Ve. 317. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit, azaz a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy  

a) a nemzetiség képviseletét vállalja, és

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

[12]       A Ve. 124. § (1a) bekezdése alapján a jelölt bejelentésekor a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a jelöltekkel szemben az (1b) bekezdésben támasztott követelménynek, és arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel. A választási bizottság azt a jelöltet veszi nyilvántartásba, aki e nyilatkozatot megtette.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a listán szereplő valamennyi jelölt a szükséges jognyilatkozatokat az SZ5 jelű lapok aláírásával megtette.

[14]       A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda az országos listán bejelentett jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[15]       A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság a listán található jelöltek adatainak központi névjegyzékben történő ellenőrzése során hibát nem talált.

[17]       Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos lista bejelentése megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, ezért annak nyilvántartásba vételéről döntött.

[18]       Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége jelölő szervezet listájának bejelentése a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]       A határozat az Njtv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 3. § 5. pontján, 124. § (1a) és (1b) bekezdésén,125. §-án, 127. § (2) és (3) bekezdésén, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 308. §-án, 309. § (1) bekezdésén, 317. § (1) és (2) bekezdésén, 319. és 320. §-án, az IM rendelet 32. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 30.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke