995/2018. NVB határozat - a Hans Heinrich Hansen, Kelemen Hunor, Jannewietske Annie De Vries, Anke Spoorendonk, Alois Durnwalder, Karl-Heinz Lambertz és Valentin Inzko által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

995/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Hans Heinrich Hansen, Kelemen Hunor, Jannewietske Annie De Vries, Anke Spoorendonk, Alois Durnwalder, Karl-Heinz Lambertz és Valentin Inzko (a továbbiakban: Szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” című, az Európai Bizottság által ECI(2017)000004 számon, 2017. április 3-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2018. április 3-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 527.686 érvényes.

A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követően az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletének (2011. február 16.) VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítson ki és azt az érintett polgári kezdeményezés Szervezőinek a Nemzeti Választási Iroda útján küldje meg.

A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy a benyújtott támogató nyilatkozatokat és azok másolatait a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követő 30 nap elteltével semmisítse meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet – tekintettel arra, hogy annak benyújtási határideje nem munkanapra esik – úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban. A Rendelet hazai végrehajtásához szükséges szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza.
  2. Hans Heinrich Hansen és Kelemen Hunor szervezők a rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva 2018. április 20-án – meghatalmazott útján – benyújtották a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” című európai polgári kezdeményezés támogatására elektronikusan és papíralapon gyűjtött nyilatkozatokat.
  3. A Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 27-i ülésén meghozott 210. számú jegyzőkönyvi döntésével elrendelte az Európai Bizottság által ECI(2017)000004 számon 2017. április 3-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatai aláírásának tételes ellenőrzését.
  5. Az Nsztv. 64. § (1) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy nagykorú uniós állampolgár-e, valamint azt, hogy az Európai Parlament tagjai választására az állampolgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá meg kell állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát. Az Nsztv. 64. § (2) bekezdés kimondja azt is, hogy a támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány nyilvántartás adataival való összevetésével kell elvégezni.
  6. Az aláírások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Szervezők által 2017. április 3-tól 2018. április 3-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 527.686 db érvényes.
  7. A Rendelet 8. cikk (2) bekezdés második mondata alapján a Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a jelen a határozatban megállapított érvényes támogató nyilatkozatok számáról – a Rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő – igazolást állítson ki. Az igazolás kiállítása a Rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján térítésmentes.
  8. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Rendelet 8. cikkén és a 12. cikkén, az Nsztv. 63. és 64. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 28 §. és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. július 5.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke

 

Igazolás