991/2018. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
991/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt [1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A., képviseli: dr. H. J. (továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott kifogás tárgyában – 7 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. június 18-án 14 óra 16 perckor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Megítélése szerint az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) egyrészt megsértette a Ve. 2. § c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, továbbá sérti a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-át. Kifogását arra alapozva nyújtotta be, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 12. számú egyéni választókerületében 2018. július 15. napjára kitűzött időközi települési önkormányzati képviselő választáson, a Magyar Munkáspárt nyilvántartásba vett jelöltjének, Fülöp József Istvánnénak a választási kampány kezdete óta Médiaszolgáltató nem biztosított megjelenési lehetőséget.

[2]          Beadványozó jogorvoslati kérelmében bizonyítékként Médiaszolgáltató 2018. június 1-jén sugárzott „EGYENES BESZÉD”, valamint 2018. június 14-én sugárzott „HÍRADÓ” műsorok internetes elérhetőségét mellékelte.

[3]          Az általa előadottakra tekintettel egyrészt kérte a jogszabálysértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől, illetve az esélyegyenlőség helyreállítását, másrészt bírság kiszabását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]          A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]          A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[6]          Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1)-(4) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmét Médiaszolgáltató 2018. június 1-jén, valamint 2018. június 14-én sugárzott műsorai vonatkozásában terjesztette elő. Bizonyítékként a műsoroknak a médiaszolgáltatás internetes oldalán megtalálható linkjére hivatkozott beadványában, amely állítása szerint tartalom-azonos a televízióadásban elhangzott műsorszámmal.

[8]          Nyomtatott sajtótermék tartalom-azonos internetes megjelenésével kapcsolatosan a Kúria a Kvk.VI.37.415/2018/2. számú végzésében úgy foglalt állást, hogy „amennyiben egy kiadó egy sajtóterméket ugyanazon tartalommal papíron és elektronikus hírközlő hálózat útján is nyújt, azt – tartalom-azonosság esetén – egy sajtóterméknek kell tekinteni.”, így [n]incs jogilag elfogadható indoka annak, hogy a csak nyomtatott formában megjelenő lapban szereplő tartalommal szembeni kifogásolási határidőhöz képest – mely a Ve. 209. § (1) bekezdésében meghatározott –, miért hosszabbodna meg a határidő a Ve. 209. § (2) bekezdésének alkalmazásával.”.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 10. §-ára és 209. § (1) bekezdésére, valamint a hivatkozott kúriai döntésben kifejtett álláspontra figyelemmel rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában közzétett műsorszámának tartalom-azonos internetes megjelenítésével kapcsolatban a kifogás benyújtására a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidős szabály alapján van lehetőség. Az, hogy az adott médiatartalom elektronikus hírközlő hálózaton is tartalom-azonosan utánközlésre kerül, nem alapozza meg a folyamatosan fennálló jogsértésre való hivatkozást.

[10]       Tekintettel arra, hogy jelen kifogás Médiaszolgáltató által lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában közzétett műsorszámainak tartalom-azonos internetes megjelenítéseivel, utánközléseivel kapcsolatban került előterjesztésre, a kifogás benyújtására nyitva álló határidő – csakúgy, mint a nyomtatott sajtótermékek esetében – a Ve. 209. § (1) bekezdése szerint alakul.

[11]       Tekintettel arra, hogy Beadványozó által kifogásolt, Médiaszolgáltató által időben később sugárzott médiatartalom is 2018. június 14-én került adásba, az azzal kapcsolatos jogorvoslati határidő 2018. június 17-én 16.00 órakor lejárt. Mivel a kifogás 2018. június 18-án 14 óra 16 perckor került benyújtásra, az Médiaszolgáltató mindkét hivatkozott műsorával kapcsolatban elkésett.

[12]       A Ve. 215. § b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az elkésett. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 10. §-án, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés, 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. június 21.

 

Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke