983/2018. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
983/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistájának 10. sorszám alatti helyén megüresedett mandátumot Potocskáné Kőrösi Anita részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. május 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]          A Nemzeti Választási Bizottság a 2018. évi országgyűlési választások országos listás eredményét 964/2018. NVB határozatával állapította meg, amely a határidőben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására tekintettel 2018. május 3-án emelkedett jogerőre. A 964/2018. számú NVB határozat, valamint az annak felülvizsgálata tárgyában 2018. május 3-án azonos tartalommal meghozott Kvk.V.37.548/2018/14., a Kvk.I.37.552/2018/9., és a Kvk.I.37.551/2018/9. számú végzések alapján Janiczak Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistáján 10. sorszám alatt mandátumot szerzett.

[2]          Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2018. május 10-én kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Janiczak Dávid a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistáján megszerzett országgyűlési képviselői mandátumáról lemondott. Leveléhez mellékelte Janiczak Dávid 2018. május 9-én kelt lemondó nyilatkozatát.

[3]          Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján, az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[4]          A pártlistát állító jelölő szervezet törvényes képviselője a megüresedett képviselői mandátum betöltésére 2018. május 9-én, a pártlista 26. helyén szereplő Potocskáné Kőrösi Anitát jelentette be.

[5]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetnek az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán állított pártlistáján megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a Vjt. 20. § (1) bekezdésében és a Ve. 207/A. §-ában foglalt törvényes követelményeknek megfelel, ezért a megüresedett mandátumot Potocskáné Kőrösi Anita részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]          A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 137. §-án, 207/A. §-án, 243. §-án, a 296. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. május 11.

 

 

 

                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                    a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                           elnöke