972/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

972/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező dokumentum – A pártok részére nyújtott állami költségvetési támogatás összegének megállapításához szükséges hivatalos szavazatszámok a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán – szerint állapítja meg a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányokat.

 

A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozatban foglalt elosztási arányokról és az azokat alátámasztó hiteles számításokról – legkésőbb a 2018. évi országgyűlési választások eredményének jogerőre emelkedését követő nyolcadik napig – tájékoztassa az államháztartásért felelős minisztert.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. május 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

Indokolás

I.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság törvényi feltételei]

  1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 5. § (2)-(4) bekezdései alapján a pártok a törvény rendelkezései szerint támogatásra jogosultak. A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át – egyenlő arányban – az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg. A pártok támogatására fordítandó összeget a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.
  2. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 45. § (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

„45. § (1) I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján az Országgyűlés alakuló ülésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2018. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2018. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az országgyűlési képviselők 2018. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv. 5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.”.

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (3) bekezdése alapján a közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt – a pártok költségvetési támogatása szempontjából – melyik jelölő szervezethez tartozik.
  2. A Ve. 253. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a közös lista állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek – a pártok költségvetési támogatása szempontjából – melyik jelölő szervezethez tartoznak.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság a költségvetési támogatás meghatározásához szükséges elosztási arányok kiszámítási módjának meghatározásakor irányadónak tekintette a Kúria azonos tárgyban 2014. május 8-án meghozott Kvk.I.37.553/2014/3. számú végzésében rögzített alábbi álláspontot:

„A Ptv. 5. § (2) bekezdése (…) a támogatást két részre osztja és annak elosztásánál más-más feltételeket határoz meg. A 25 %-os mérték elosztásánál az országos listán parlamentbe bejutott pártok megszerzett mandátumait, a 75 %-nál viszont a jelöltekre leadott szavazatok arányait veszi figyelembe. Az a párt, amely nem jutott be a parlamentbe, a támogatás 25 %-át kitevő összegből nem részesülhet. Viszont nem zárható ki a 75%-os támogatási körből (..)”.

  1. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Költségvetési tv.-ben meghatározott támogatási összeg 25%-át az országos listán mandátumot szerzett pártok között egyenlő arányban osztotta fel. A fennmaradó 75%-ot a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át megszerző pártok között – az országgyűlési választások eredménye alapján – a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában osztotta fel.
  2.  A közös listák esetén a 75 %-os költségvetési támogatásból való jogosultság meghatározásánál az országos listás szavazatok számát kell figyelembe venni. Közös lista esetén ennek során a közös listát állító pártok között olyan arányban osztotta szét a Bizottság az egy pártra eső szavazatokat, ahogy az egyes pártokhoz tartozó listás jelöltek száma a listán szereplő összes jelölthöz aránylik. A megosztás során a Bizottság a közös listán szereplő valamennyi jelöltet figyelembe vette, a Ve. a 252. § (3) és a 253. § (3) bekezdései alapján tett jognyilatkozatok szerint.
  3. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti elosztási arányokat jelen határozat mellékletét képező dokumentumnak megfelelően állapította meg.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Ve. 252. § (3) bekezdésén, a 253. § (3) bekezdésén, a Ptv. 5. § (2) bekezdésén, a Költségvetési tv. 45. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. május 11.

 

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke