970/2018. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
970/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistájának 1. sorszám alatti helyén megüresedett mandátumot Rig Lajos részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. május 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]          A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 296. § (2) bekezdése alapján legkésőbb 2018. április 27-én állapítja meg a választás országos listás eredményét. A 2018. évi országgyűlési választások országos listás eredményét megállapító 964/2018. NVB határozat – a határidőben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására tekintettel – 2018. május 3-án emelkedett jogerőre.

[2]          Vona Gábor a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2018. április 27-én eljuttatott nyilatkozatában, arról tájékozatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy az országos pártlistán szerzett országgyűlési képviselői mandátumáról le kíván mondani.

[3]          A Nemzeti Választási Bizottság utal a 2018. április 24-i ülésén hozott 203. számú jegyzőkönyvi döntésében foglaltakra, amelyben megállapította, hogy a képviselőjelöltek a Ve. 137. §-a és a Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésnek időpontja tárgyában hozott 4/2018. számú iránymutatása alapján a magyarországi szavazást megelőző napon – a 2018. évi országgyűlési képviselők választási eljárásában 2018. április 7-én – 11.00 óráig mondhatnak le jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek az országos listás eredmény jogerőre emelkedésével válnak országgyűlési képviselővé. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján Vona Gábor lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele mellett volt értelmezhető. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontját a Kúria Kvk.I.37.552/2018/9. számú végzésével megerősítette.

[4]          A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító jogerős 964/2018. számú határozata, valamint az annak felülvizsgálata tárgyában 2018. május 3-án azonos tartalommal meghozott Kvk.V.37.548/2018/14., a Kvk.I.37.552/2018/9., és a Kvk.I.37.551/2018/9. számú végzések alapján Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistáján 1. sorszám alatt mandátumot szerzett, így a mandátumról lemondó nyilatkozata a listás eredmény jogerőre emelkedésének időpontjával – 2018. május 3-ával – hatályosult.

[5]          Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján, az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg. A Ve. 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6]          A pártlistát állító jelölő szervezet törvényes képviselője, a megüresedett képviselői mandátum betöltésére 2018. május 4-én, a pártlista 27. helyén szereplő Rig Lajost jelentette be.

[7]          Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetnek az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán állított pártlistáján megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a Vjt. 20. § (1) bekezdésében és a Ve. 207/A. §-ában foglalt törvényes követelményeknek megfelel, ezért a megüresedett mandátumot Rig Lajos részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]          A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 137. §-án, 207/A. §-án, 243. §-án, a 296. § (2) bekezdésén valamint az NVB 203. számú jegyzőkönyvi döntésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. május 4.                                                                   

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke