961/2018. NVB határozat - Cs. F. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

961/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Cs. F. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2018. (IV. 12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2018. április 8-án személyesen eljárva tett panaszt a Táti Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI), amelyben előadta, hogy 2018. április 6-án ismeretlen személyek keresték fel lakásán és megígérték neki, hogy mozgóurnát igényelnek a számára. Tekintettel arra, hogy mozgóurna 2018. április 8-án 18.00 óráig nem érkezett a mozgáskorlátozott Beadványozóhoz, felkereste a nem akadálymentesített szavazókört. Ezt követően szavazatszámláló bizottságból egy hölgy „kijött”, és arról tájékoztatta a szavazni kívánó Beadványozót, hogy nem tudják megoldani a bejutását az épületbe. Álláspontja szerint állampolgári joga a sérelmezett eljárás következtében elvonásra került. Beadványozó a Tát 003. számú szavazókörben a visszautasítottak jegyzékére felkerült.

[2]           A HVI vezetője 2018. április 9-én kelt végzésével Beadványozó kifogását áttette az OEVB számára elbírálás végett. Az OEVB 33/2018. (IV. 12.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése szerinti személyi azonosító számot.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           Beadványozó 2018. április 23-án postai úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, amelyben egyrészt azt sérelmezi, hogy a helyi szavazókörben nem  tettek meg mindent annak érdekében, hogy bejusson a szavazóhelységbe, továbbá a jegyző azon eljárását is, mivel formai feltételeknek nem megfelelő jegyzőkönyvet vett fel a panaszáról, és tette át az OEVB számára. Álláspontja szerint az Alaptörvénybe foglaltakat sérti, hogy mozgássérült mivolta miatt nem tudott szavazati jogával élni. Az általa előadottakra kérte a jogsértés megállapítását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]            A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]            Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá:

a)    A határidőket naptári napokban kell számítani.

b)    A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

c)    A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[6]           A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, amelynek következtében érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[8]           A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[9]           A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[10]        A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés kapcsán rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelem hibásan tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját, továbbá nem tartalmazza a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[12]        A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel Beadványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]        A határozat a Ve. 10. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 24.

 

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke