960/2018. NVB határozat - Dr. H. M. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
960/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. H. M. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. április 23-án 11 óra 30 perckor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogását „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) campus-ának állami átadóján történt kormánypárti kampánytevékenység” és a médiában 2018. április 13-án megjelent a miniszterelnök nevével jegyzett "Kampány, nem rendezői változat" című videó miatt adta be. Kifogásában rögzítette, hogy a kampány végeztével a sérelmezni vélt kampánysértések további folytatásától már nem lehet eltiltani az érintetteket.

[2]           A Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaira hivatkozással Beadványozó előadta, hogy az NKE campus-átadóján Orbán Viktor miniszterelnök felszólalását állami pénzből folytatott pártkampánynak tekinti. A beszédből különböző részleteket idéz, kommentálja azokat, valamint internetes felületekre hivatkozik (kormany.hu, youtube.com, index.hu). Előadta, hogy az esélyegyenlőség elve sérült azzal, hogy „[a]z állami eszközökkel folytatott kampánnyal a nyilvánosság lehetőségének és a kampányfinanszírozásnak az egyenlőtlensége alakul ki”, valamint sérül a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve is, mivel „az egész több tízmillárd forint  közpénzből finanszírozott  az egész országhoz eljutó stop Soros ,majd a kampány alatt is folytatott  Stop Unió, Stop  ENSZ ill Stop ellenzék kampányok”. Véleménye szerint a választás tisztasága is sérült a beszéddel. Az állam választási kampányban való részvételével kapcsolatos állításai alátámasztására a Kúria és az NVB gyakorlatára hivatkozott, valamint a Ve. 43. §-ára, amelynek megfelelően a választási bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

[3]           A miniszterelnök beszéde Beadványozó álláspontja szerint nem felel meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelvének, mivel a beszéd „szélsőségesen negatív  kép   másokat megaláz az emberi méltóságuktól foszt  meg. Sérti az alaptörvényI és II cikkeit”, amely „tulajdonképpen egy  gyűlöletbeszédnek felel meg  a miniszterelnök részéről a más politikai  nézeteket vallókkal szemben, nem ellenfélnek  hanem a haza és  minden becsületes ember ellenségének állítva őket”. Beadványozó részletesen kifejti nézeteit a gyűlöletbeszéd fogalmáról, és a vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlatról.

[4]           Beadványozó kifogásának második részében a „2018. március 13-án felrakott videót” sérelmezte, melyet internetes linkkel jelölt meg az index.hu oldalon. Beadványozó a miniszterelnök megnyilvánulásait kifogásolta, amelyek szerinte sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket. A felvételen látottak nem felelnek meg a választás tisztaságának megóvása követelményének, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sem. Álláspontja szerint sérül továbbá az Alaptörvény C) cikk (1) és (2) bekezdése szerinti hatalommegosztás elve, az R) cikk (1) és (2) bekezdése, valamint az I., II. és XV. cikk (1) bekezdése.

[5]           Beadványozó a törvényesség és méltányosság helyreállítását kérte, valamint „a választási szabálysértésre és közérdekre hivatkozva” kérte a kifogásolt videó eltávolítását és megfelelő jóvátételt is az ügyben.

II.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campus-átadóján 2018. április 4-én tartott beszédet a miniszterelnök. A kifogás második részében megjelölt videófelvétel közzététele 2018. április 13-án történt.

[8]           A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[9]           Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1)-(4) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[10]        A Ve. 139. §-a meghatározza a választási kampányidőszak terjedelmét, melyet a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) konkretizál. Az IM rendelet 28. §-ának megfelelően a választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tartott.

[11]        Beadványozó kifogásában a választási kampány szabályainak megsértését sérelmezte. Tekintettel arra, hogy a választási kampányidőszak 2018. április 8. napján lezárult, így kampánysértésre hivatkozással 2018. április 11-én 16.00 óráig lehetett volna érdemben vizsgálható kifogással élni. Ennek megfelelően a Beadványozó által kifogásolt, 2018. április 4-én tartott miniszterelnöki beszéd elkésettség miatt jelen eljárásban érdemben nem vizsgálható.

[12]        A választási szervek a választási eljárásban részt vevő személyek, szervezetek kampánytevékenységét kizárólag választási kampányidőszakban vizsgálhatják. Mivel a Beadványozó által sérelmezett, április 13-án közzétett videófelvétel kívül esik a kampányidőszakon, ezért a kifogás ezen része nem minősül választási ügynek, így nem tartozik a választási bizottságok – beleértve a Nemzeti Választási Bizottságot is – hatáskörébe. A választási bizottságok hatáskörének hiánya a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasítási oknak minősül.

[13]        A Ve. 215. § b) és d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az elkésett, illetve ha az nem tartozik a választási bizottságok hatáskörébe. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]        A határozat Ve. 10. §-án, 139. §-án 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés, 215. § b) és d) pontján, az IM rendelet 28. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 24.

 

                                                                                                            

                                                                                               Dr. Bozsóki Éva

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettese