96/2014. NVB határozat - B. P. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     96/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. P. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. február 13-án a Budapest 08. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB) kifogást nyújtott be az OEVB területén pártok illetve civil szervezetek által - a beadványhoz csatolt mellékletben megnevezett helyszíneken - elhelyezett plakátok tárgyában. Álláspontja szerint a választási kampány kezdete (2014. 02. 15.) előtt politikai reklámot tartalmazó plakátot tilos kihelyezni közterületre. Az OEVB 5/2014 (II.14.) számú határozatával beadványozó indítványát elutasította arra hivatkozással, hogy a beadvány formai hibában szenved (nem tartalmazza a kifogás benyújtójának lakcímét és személyi azonosítóját), valamint álláspontja szerint a beadványban megnevezett cselekmények nem valósítanak meg jogszabálysértést, azokat a Ve. rendelkezései nem tiltják.
 
II.
 
Beadványozó 2014. február 18-án újabb beadványt nyújtott be az OEVB-hez, amelyben a fent hivatkozott határozat ismételt kivizsgálását kezdeményezte. Az OEVB – tekintettel arra, hogy a beadvány tartalma alapján fellebbezésnek minősül – azt továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 5/2014. (II.14.) számú, 2014. február 14-én meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezését 2014. február 18-án nyújtotta be az OEVB-hez. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. február 17-én 16 óráig nem érkezett meg az OEVB-hez, így az elkésettnek minősül.
                                                                                                                                         
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
III.
 
A határozat a Ve. 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 20.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke