96/2010. OVB határozat - M. F.-né magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
96/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. F.-né magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. január 22-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Akarja-e Ön, hogy a parlamenti és az önkormányzati képviselők munkaviszonyban lássák el képviselői feladatukat, munkaszerződésüket munkaügyi szakemberek készítsék el, de a feladatokat és a javadalmazásokat a választópolgárokkal egyeztetve határozzák meg, melyet az országgyűlési képviselők általános választását megelőzően tesznek közzé?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Nsztv. 13. § (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltenni kívánt konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés azonban több szempontból sem felel meg az egyértelműség követelményének. A kérdés számos olyan részkérdést tartalmaz, amelyek nincsenek egymással logikai összefüggésben, így a kezdeményezés sem a választópolgár sem a jogalkotó számára nem egyértelmű.
Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy a kezdeményező mit ért a „munkaügyi szakember” fogalom alatt, pontatlan továbbá a „választópolgárokkal egyeztetve” szóhasználat is, hiszen nem határozza meg annak pontos tartalmát.

Az Országos Választási Bizottság az Nsztv 10. § c) pontja szerint, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § c) pontján, illetve 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke