958/2018. NVB határozat - Sz. L. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

958/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. L. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2018. (IV. 14.) számú határozatát helyben hagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. április 11-én négy kifogást nyújtott be Felsőpakony 1. számú, Gyál 11. számú, Vecsés 3., 4., 8., 11., 18., és 21. számú, továbbá Gyömrő 14. számú szavazatszámláló bizottságának tevékenysége és döntése ellen. A beadvány szerint nevezett bizottságok megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt három alapelvet: a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint a választási eljárás nyilvánossága.

[2]          A választópolgár sérelmezi, miszerint a valasztas.hu oldalon található adatok nem egyeznek a kifogásban részletezett szavazókörök jegyzőkönyvi adataival, az előző választások adataival és a delegáltak előzetes jelentéseivel és megemlíti, hogy az érvénytelen szavazatok túlnyomó része a Demokratikus Koalícióra leadott szavazatokból kerül ki.

[3]          A kifogást benyújtó kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértést, tekintettel a kirívóan nagy számú érvénytelen szavazatra.

[4]          Az OEVB a Ve. 217. § (1) bekezdése alapján egyhangú döntéssel elrendelte a négy kifogás egyesítését, figyelemmel arra, hogy azok tárgya egymással összefügg.

[5]          Az OEVB a rendelkezésére álló dokumentumok és bizonyítékok alapján megállapította, hogy a megjelölt szavazókörök szavazatszámláló bizottsága a törvénynek megfelelően jártak el a szavazatok érvénytelennek nyilvánítása során, ennek ellentmondó, az ezt cáfoló bizonyítékok a bizottság tudomására nem jutottak. Az OEVB tárgyi ügyben jogszabálysértést nem állapított meg, ezért a 45/2018. (IV. 14.) számú határozatával a kifogást elutasította.

[6]          Az OEVB határozata ellen Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 19 perckor fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében a kifogásokban leírtakat fenntartotta, illetve előadta, hogy a megjelölt szavazókörökben kiugróan magas volt az érvénytelen szavazatok száma. Álláspontja szerint a magas érvénytelenségi arány a Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdések megsértését  igazolja.

[7]          Kéri a korábban megjelölt vecsési, gyáli és felsőpakonyi szavazókörök esetében a jogszabálysértés megállapítását és a szavazás megismételtetését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[8]          A fellebbezés nem megalapozott.

[9]           A Ve. X.és XI. fejezete részletesen szabályozza a szavazatszámláló bizottság választásnapi feladatait. Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos eltérő előírásokat pedig a Különös rész XIII. fejezetének 116. és 117. pontjai tartalmazzák.

[10]       A Ve. 197. §-a rőgzíti a többletszavazatok esetén követendő eljárást, mely szerint ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.

[11]       A Ve. 257. §-a pedig azt határozza meg, hogy a választópolgárok részére milyen szavazólapot kell biztosítani, eszerint  a választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot kell átadni, míg annak a választópolgárnak aki az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szerepel a névjegyzékben egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját kell átadni.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó kifogásához újabb bizonyítékot nem terjesztett elő, kifogásban előadott kérelmét változatlan érvekkel, alapvetően az érvénytelen szavazatok országos átlagot meghaladó számára hivatkozással tartotta fenn.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az érvénytelen szavazatok országos átlagot meghaladó száma önmagában nem elegendő indok a jogsértés megállapítására, azt esetről esetre vizsgálni kell.

[14]       A Bizottság megállapítja, hogy ezt a vizsgálatot az OEVB elvégezte, és megalapozottan állapította meg, hogy a szavazatszámláló bizottságok tevékenysége, a többletszavazatok érvénytelenítése szabályszerűen történt.

[15]       A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy szavazólapok kiosztása során történő jogsértésekre Beadványozó csak a jegyzőkönyvi adatok alapján hivatkozik, azokat nem bizonyítja.

[16]       Előzőekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az  OEVB 45/2018. (IV.14) számú döntése megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helyben hagyta.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[17]       A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke