958/2014. NVB határozat - M. F. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
958/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. F. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 39/2014. (IV. 3.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 2-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben az „Ózdi Közélet” című kiadvány 2014. április 1-jén megjelent számának címoldalán lévő cikket és az ahhoz kapcsolódó képet kifogásolta, melyben megjelent Riz Gábor képviselőjelölt és Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt. Álláspontja szerint a választási kampányban ez az esélyegyenlőséget és a választások tisztaságát is súlyosan sérti. Kérte beadványának továbbítását a Nemzeti Választási Bizottsághoz és nemzetközi megfigyelőkhöz.
Az OEVB a 2014. április 3-án kelt, 39/2014. (IV. 3.) számú határozatával a kifogást elutasította és a beadvány továbbítását mellőzte. Az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt médiatartalom nem minősül politikai reklámnak, a cikk Ózd város aktuális közéleti eseményét mutatja be, melyen a szereplők között Magyarország jelenlegi közjogi méltóságai közül a miniszterelnök szerepel, továbbá a térség egyik országgyűlési képviselőjelöltje. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogásolt tartalom nem tartalmaz kampányszöveget, ezért a kifogást elutasította.
Fellebbező 2014. április 4-én fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértéstől való eltiltást. Fellebbező több pontban hivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésben kifejtettekre, mely álláspontja szerint teljesen analóg a jelen üggyel. Álláspontja szerint a közpénzből finanszírozott önkormányzati lap kötelezettsége a pártsemlegesség. Mindezekre tekintettel kérte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak sérelmének megállapítását és az Ózdi Közélet c. lap 2014. árpilis 1-jén megjelent száma törvénysértő.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a bizonyítékként csatolt „Ózdi Közélet” című kiadvány 2014. április 1-jén megjelent számának első oldalát, melyen Orbán Viktor miniszterelnök és Riz Gábor képviselőjelölt látható. Orbán Viktor az újság címlapján további két képen is szerepel, egyiken a város televízió stúdiójában, míg a másikon vállalkozók, befektetők körében.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontja szerinti a kiadvány sajtótermék. A Ve. 146. § b) pontja értelmében politikai hirdetés „az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.”
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy az OEVB helytelenül hivatkozott a politikai reklám fogalmára a határozat indokolásában, tekintettel arra, hogy sajtótermékben a Ve. 146. § b) pontja szerint kizárólag politikai hirdetést lehet közzétenni. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint valamely sajtómegjelenés „politikai hirdetés” jellege csak akkor állapítható meg, ha azt rendelésre, ellenérték fejében közlik. Erre vonatkozó bizonyítékot a magánszemély nem jelölt meg, a Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt bizonyíték alapján nem látta igazoltnak sem a hirdetési, sem a politikai hirdetési jelleget.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az érintett sajtótermékben olvasható tudósítás azon oknál fogva sem felel meg a Ve. 146. § b) által meghatározott politikai hirdetésekkel szemben támasztott követelménynek, mivel az egy megtörtént közéleti eseményről tudósít, mely Ózd város és a helyi önkormányzat életében egy jelentős eseményekről szól.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó kötelezettséget a választási kampány és annak menete nem függeszti fel és a sajtótermékben bemutatott eseményről pedig egyértelműen megállapítható, hogy az szervesen kapcsolódik a helyi önkormányzat életéhez és az általa ellátott feladatokhoz is.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja a Ve. esélyegyenlőségi elvének alkalmazhatósága kapcsán, hogy a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható.
A Ve. alapelvi szabályainak a sajtótermékek összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság jogelődje, az Országos Választási Bizottság és Kúria több eseti döntésével összhangban a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a meghatározott tartalmú sajtótermék az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. Az Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes lapszámoknak egy-egy részletét kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú cikkre.
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő indítványa egy lapszám, egyetlen oldalán megjelent írással és fényképekkel kapcsolatban hozott fel bizonyítékot az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan, a Nemzeti Választási Bizottság a fent kifejtett indokok alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvi sérelmet nem találta megalapozottnak és a jogorvoslati kérelem elutasításáról döntött.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbező által hivatkozott Kvk.IV.37.359/2014/2. végzésében kifejtetteket nem tartotta ezen ügyben irányadónak, arra tekintettel az abban megállapított tényállást eltérő jellegűnek ítélte. E kúriai döntés a Nyíregyházi Napló vitatott számában összesen 4 oldalon közölt, a jelölő szervezetek és jelölt választásokhoz kapcsolódó programjáról tudósítást, illetve olyan üzenetet, amelynek képi megjelenése - színvilága - választási kampány idején ugyanazon jelölő szervezetekhez volt köthető.
A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a fellebbező által hivatkozott Kúria döntésben rámutatott, hogy akkor bomlik meg a választási versengésbeli esélyegyenlőség, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel kiemeli, hogy az „Ózdi Körkép” című lapban megjelent tudósítás név szerint kifejezetten egyelten pártot vagy jelölő szervezetet sem említ, jelölő szervezetre utaló szín vagy szimbólum sem található a kifogásolt oldalon, a Bizottság álláspontja szerint mindezek alapján az „Ózdi Közélet” című sajtótermék 2014. április 1-jén megjelent számának címlapján bemutatott közéleti események nem juttattak ésszerű indok nélkül előnybe egyetlen jelöltet vagy jelölő szervezetet sem.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 146. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Mttv. 203. §. 60. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke