954/2018. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
954/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet [képviseli: Varju László (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 72/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 17-én 13 óra 54 perckor fellebbezést nyújtott be. Beadványozó az OEVB 72/2018. (IV. 14.) számú országgyűlési egyéni választókerületi szavazás eredményét megállapító határozatával szembeni fellebbezésével a választókerületben található 53. számú szavazóköri eredményének megállapításával szemben emel kifogást. Előadja, hogy a szavazókörben ő mint Demokratikus Koalíció jelöltje 244 szavazatot szerzett egyéni jelöltként, miközben a Szegény Emberek Magyarországért Párt összesen 91 szavazatot kapott az országos listájára, annak ellenére, hogy a választókerületben a többi szavazókörben összesen csupán 11 szavazatot kapott. Álláspontja szerint a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyvek kitöltésekkor hibát vétettek, és erre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a szavazatok újraszámolását rendelje el.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[3]          A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 

[4]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy azt Beadványozó a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet nevében nyújtotta be, amelyre abból lehet következtetni, hogy a jelölő szervezet alelnökeként és annak fejléces dokumentumán adta be beadványát. Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó beadványában nem adta meg a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint a szervezet székhelyét. A Kúria Kvk.III.37.281/2014/3. számú végzésében rögzítette, hogy a „nyilvántartásba-vételi szám alatt az adott szervezet nyilvántartási adatairól szóló kivonat szerinti nyilvántartási számot kell érteni, mellyel azonosnak tekinthető a Civil Szervezetek Névjegyzékében található megyei nyilvántartási szám, amely az évszámot is feltünteti.”

[6]          A fellebbezésben a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi száma, valamint a székhely feltüntetésének hiánya az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményével jár. [Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.III.37.280/2014/3. és Kvk.III.37.282/2014/3.; Kvk.III.37.228/2014/3., Kvk.III.37.229/2014/3., Kvk.IV.37.230/2014/3., Kvk.V.37.232/2014/3., Kvk.V.37.233/2014/3. és Kvk.II.37.238/2014/3. számú végzések]

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy amennyiben Beadványozó mint magánszemély adta volna be fellebbezését, annak jogi sorsa ugyanezen eredményre jutott volna, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza Beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját sem.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti továbbá, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[9]          A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[10]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, székhelyét, valamint annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, amelyek miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el. 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]       A határozat a Ve. 135. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke