953/2018. NVB határozat - T. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
953/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]            Beadványozó 2018. április 18. napján postai úton a Budapest 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére megküldött jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgárokat semmilyen módon nem tájékoztatták arról, hogy az ő általuk leadott szavazólapok borítékjait le kell zárni. Előadja továbbá, hogy ő a Budapest 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 10. számú szavazókörében adta le szavazatát, ahol sem felirat, sem pedig az ottani szavazatszámláló bizottság egyetlen tagja sem tájékoztatta arról, hogy a borítékot le kell ragasztani, mert különben a szavazat érvénytelen.

[2]           Hivatkozik a Ve. 178. § (2) bekezdésére, amelynek értelmében a szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját, és sérelmezi, hogy a szavazatszámláló bizottság ezen kötelezettségét nem teljesítette. Mindezekre tekintettel kéri jogorvoslati kérelmének mielőbbi kivizsgálását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[3]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[4]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelme – tartalmát tekintve – a szavazatszámláló bizottság tevékenysége elleni kifogásnak minősül.

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[6]           Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1)-(4) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[7]           Megállapítható, hogy a beadványban támadott magatartás 2018. április 8. napján történt, így erre tekintettel 2018. április 11-én 16.00 óráig lehetett volna érdemben vizsgálható kifogással élni.

[8]           A Ve. 215. § b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az elkésett, mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat a Ve. 10. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke