949/2018. NVB határozat - Benke Richárd Jobbik Magyarország Mozgalom jelöltje által benyújtott fellebbezést tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
949/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Benke Richárd (a továbbiakban: Beadványozó) Jobbik Magyarország Mozgalom jelöltje által benyújtott fellebbezést tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 17-én 11 óra 48 perckor fellebbezést nyújtott be. Beadványozó a Zala megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2018. (IV. 14.) számú országgyűlési egyéni választókerületi szavazás eredményét megállapító határozatával szembeni fellebbezésével a választókerületben található Pálfiszeg 01. számú szavazóköri eredményének megállapításával szemben emel kifogást. Előadja, hogy a szavazókörben a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistán 0 szavazatot kapott, míg a NET Párt ezzel szemben 14-et. Ezt „teljesen életszerűtlennek” tartja, mert ő mint Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje 13 szavazatot kapott egyéni jelöltként, miközben a NET Pártnak nem volt egyéni jelöltje a választókerületben. Álláspontja szerint a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyvek kitöltésekkor hibát vétettek, és erre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), és e) pontjában meghatározott alapelvek megsértését állapítsa meg, továbbá, hogy Ve. 241. § (3) és (4) bekezdése alapján a szavazatok újraszámolását rendelje el.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[3]           A Ve. 199. § szerint a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét. A Ve. 200. § szerint pedig a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.

[4]           A Ve. 258. § (2) bekezdése értelmében a szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozó szabályokat az egyéni választókerületi és az országos listás választás tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

[5]           A Ve. 294. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. A Ve. 296. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás eredményét.

[6]          A Ve. 241. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel, míg a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen értelemszerűen csak a bírósági felülvizsgálati kérelemmel együtt van helye.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyosan rögzíti, hogy a fellebbezés – bár formálisan az OEVB határozata ellen lett benyújtva – egyértelműen a listás szavazatok számával kapcsolatos, adott szavazókörben leadott listás szavazatok számát, illetve az erről készült jegyzőkönyv adattartalmát vitatja, míg a támadott OEVB határozat kizárólag az országgyűlési egyéni választókerületi eredményre vonatkozik.

[8]           Fentieket összegezve a Nemzeti Választási Bizottság hatásköre az országos listás eredmény megállapítása, viszont nem rendelkezik hatáskörrel a listás szavazatok tekintetében jogorvoslati eljárás lefolytatására, így a szavazatok újraszámolására sem, ezért a fellebbezés hatáskör hiányában érdemben nem vizsgálható. Amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság határozattal megállapítja a választás országos listás eredményét, akkor fenti indokkal azzal szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet előterjeszteni a Kúriához.

[9]          Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat a Ve. 199-200. §-ain, 241. §-án, a 258. § (2) bekezdésén, 294. §-án, 296. § (1) bekezdésén a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke