946/2018. NVB határozat - Sz. L. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

946/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. L. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 19 perckor nyújtotta be fellebbezését a Pest Megye 07. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó Gyömrő település 014. számú Szavazatszámláló Bizottságának (a továbbiakban: SZSZB) tevékenysége és a választás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyvi döntése ellen.

[2]           Beadványozó rögzítette, hogy a Demokratikus Koalíció a listás szavazáson nulla szavazatot kapott, míg jelöltjük az egyéni szavazáson 73 szavazatot kapott. A Beadványozó szerint a két adat eltérésének oka lehet, hogy összefügg a Nemzeti Választási Iroda központi rendszerének „összeomlásával”, vagy egyéb, a választás tisztaságát negatívan befolyásoló tevékenységgel.

[3]           Kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását és a szavazás megismétlését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.

[5]           Beadványozó jogorvoslati kérelmében formális határozatot nem jelölt meg, csak az SZSZB jegyzőkönyvi döntését tudta felhívni támadott döntésként, ezért a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján – miszerint nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen - a beadványt el kell utasítani.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság a későbbiekben fogja a listás választás eredményét megállapítani, a Beadványozónak akkor lesz lehetősége ismételten előterjeszteni kérelmét, mert a Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata ellen, a jogorvoslati kioktatásban foglalt eljárásrend szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek van helye.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7]          A határozat a Ve. 44. §-án, 222. § (2) bekezdésén, 242. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke