935/2018. NVB határozat - P. I. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

935/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. I. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 75/2018. (IV.14.) számú határozatát megváltoztatja, a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapelv megsértését megállapítja arra vonatkozóan, hogy az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI)  nem aktualizálta folyamatosan az OEVB tagjainak neveit tartalmazó hirdetményét. A Nemzeti Választási Bizottság az OEVI-t a további jogsértéstől eltiltja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2018. április 11-én 12:28 órakor személyes úton, papír alapon kifogást nyújtott be az OEVB-hez. Kifogásában előadta, hogy az OEVI 2018. február 13. napján 16:21 perckor választási hirdetményt (a továbbiakban: Hirdetmény) tett közzé a helyben szokásos módon. A Hirdetmény egyebek mellett tartalmazza OEVB tagjainak és póttagjainak nevét, 3 fő választott tag és 3 fő póttag felsorolásával. A Hirdetményt Kifogást tevő mellékletként kifogásához csatolta.

[2]            Kifogást tevő tudomása szerint az OEVB, számára pontosan nem ismert időpontban, kiegészült a jelölőszervezetek által megbízott tagokkal, legalább egy fővel, a Jobbik Magyarországért Mozgalom által delegált taggal, ugyanakkor a delegált tagokkal kiegészült OEVB tagjairól újabb Hirdetmény nem található a honlapon.

[3]            Kifogást tevő véleménye szerint az OEVI megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, és az f) pontja szerinti a választási eljárás nyilvánossága alapelveit. Hivatkozik továbbá a Ve. 2.§ (2) bekezdésében foglalt előírásra, mely szerint: „A választási szervek rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak.”, illetve az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 15.§ oa) pontban foglalt – az OEVB tagjai nevének nyilvánosságra hozatalát előíró – rendelkezésére.

[4]           Kifogást tevő a Ve. 218.§ (2) bekezdés a) és b) pontja alapján kérte az OEVB-t a jogszabálysértés tényének megállapítására, a jogszabálysértő további eltiltását a jogszabálysértéstől, valamint hogy a jogszabálysértőt a további jogsértés – a pontos, aktualizált tájékoztatás hiánya – megszüntetésére hívja fel.

[5]           Az OEVB a kifogásban foglaltakat és a becsatolt mellékleteket megvizsgálta. Megállapította, hogy az OEVI a Hirdetményt az IM rendelet 15.§ o) pontjában foglaltaknak megfelelően, a helyben szokásos módon, azaz Sátoraljújhely Város Önkormányzat honlapjának főoldaláról elérhető „Választás” menüpont alatt közzétette, ezzel téve eleget jogszabályi kötelezettségének. Az OEVB álláspontja szerint sem a Ve., sem az IM rendelet nem ír elő olyan kötelezettséget az OEVI számára, hogy amennyiben megbízott tagokkal egészül ki a bizottság létszáma, úgy azt minden esetben ismét hirdetményezni kellene. Erre tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdése szerinti jogszabálysértés ténye nem állapítható meg.

[6]           Előzőekre tekintettel az OEVB 75/2018. (IV.14.) számú határozatával a kifogást elutasította.

[7]            [A fellebbezés tartalma]

[8]            Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 14 óra 24 perckor fellebbezést nyújtott be. Előadta, hogy az OEVB tévesen értelmezte, hogy a közzétételi kötelezettség egyszeri alkalomra vonatkozik, álláspontja szerint az OEVI-nek folyamatosan, változás esetén ismételten közzé kell tennie az OEVB tagok névsorát.

[9]           Fentiekre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fenti OEVB-határozatot a Bizottság változtassa meg, az OEVI-t tiltsa el a további jogsértéstől, és kötelezze újabb hirdetmény közzétételére.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]         A fellebbezés megalapozott.

[11]         A Ve 2. § (1) bekezdése szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:

a) a választás tisztaságának megóvása,

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

f) a választási eljárás nyilvánossága.

A (2) bekezdés a választási szervek tekintetében konkretizálja is a nyilvánosság alapelvét eszerint a választási szervek rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak.

[12]        Az IM rendelet 15. §-ának o) pontja szerint az OEVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza egyrészt az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét, illetve az OEVB és az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát.

[13]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a nyilvánosság követelménye a választási jogszabályokban, a követelmény jelentőségére tekintettel mind alapelvi, mind konkrét rendelkezésekben megjelenik.

[14]         

[15]         

[16]         

[17]         

[18]        A

[19]         A Ve. 258. § (2) bekezdése értelmében a szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozó szabályokat az egyéni választókerületi és az országos listás választás tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

[20]         A Ve. 294. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. A Ve. 296. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás eredményét.

[21]        A Ve. 241. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel, míg a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen értelemszerűen csak a bírósági felülvizsgálati kérelemmel együtt van helye.

[22]         A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a fellebbezés – bár formálisan az OEVB határozata ellen lett benyújtva -  a listás szavazatok számával kapcsolatos, adott szavazókörben leadott listás szavazatok számát, illetve az erről készült jegyzőkönyv adattartalmát  vitatja, míg a támadott OEVB határozat kizárólag az országgyűlési egyéni választókerületi eredményre vonatkozik.

[23]         Fentieket összegezve a Nemzeti Választási Bizottság hatásköre az országos listás eredmény megállapítása, viszont nem rendelkezik hatáskörrel a listás szavazatok tekintetében jogorvoslati eljárás lefolytatására, így a szavazatok újraszámolására sem, ezért a fellebbezés hatáskör hiányában érdemben nem vizsgálható. Amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság határozattal megállapítja a választás országos listás eredményét, akkor fenti indokkal, azzal szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet előterjeszteni a Kúriához.

[24]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25]        A határozat a Ve. 199-200. §-ain, 241. §-án, a 258. § (2) bekezdésén, 294. §-án, 296. § (1) bekezdésén a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke