924/2018. NVB határozat - dr. V. N. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

924/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. V. N. M. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában –17 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 47/2018. (IV. 14.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]            Beadványozó 2018. április 11-én 15 óra 47 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a és 211. §-a alapján. Álláspontja szerintDunakeszi 015. számú szavazókörében működő szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tevékenysége és döntése sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjait.

[2]            Elmondása szerint a 7 darab lepecsételt pártlistás szavazólappal több került a szavazóköri urnába, mint ahány választópolgár a szavazókörben megjelent, és ezt aláírásával igazolta. Ennek következtében az SZSZB valamennyi országos listás párttól levonta az ezzel azonos szavazatszámot. Véleménye szerint sérülnek a választási eljárás általa hivatkozott alapelvei, tekintettel arra, hogy lebélyegzett szavazólap csak jogellenesen, a szavazókör tagjainak aktív közreműködése eredményeképpen kerülhetett az urnába. Beadványozó kifogásához bizonyítékot nem csatolt, de utalt arra, hogy Dunakeszi 015. számú szavazókörében készült jegyzőkönyv eredeti példánya az OEVB rendelkezésére áll.

[3]            Az általa előadottakra tekintettel kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, továbbá a szavazást Pest Megye 5. számú OEVK-ban „megsemmisíteni és megismételtetni”.

[4]            Az OEVB 47/2018. (IV.14.) számú határozatával a kifogást elutasította. Megítélése szerint a kifogásolt helyzetre a Ve. 197. § meghatározza az alkalmazandó jogkövetkezményt, amelynek az SZSZB megfelelően járt el. Ezen túl jogkövetkezmény alkalmazására nincs mód.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]           Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 06 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozta ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Álláspontja szerint az SZSZB eljárása sérti a Ve. 202-203. §-ban foglaltakat, tekintettel arra, hogy jogellenesen több országos pártlistás szavazólap került kiadásra.

[6]           Az általa előadottakra tekintettel kéri az OEVB határozat megváltoztatását, a Ve. 218. § (2) bekezdés szerinti jogszabálysértés megállapítását, továbbá az eredmény megsemmisítését, és a szavazás megismétlését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]           A fellebbezés nem megalapozott.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[9]           A Ve. 43. § (1)-(2) bekezdései szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. A (4) bekezdés értelmében a választási bizottság, vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, az (5) bekezdés alapján továbbá a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[10]        A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás kifejezetten eljárásjogi, a szavazólapok kiadásával kapcsolatos jogorvoslat, amely nem irányul a Ve. 241. § (1) bekezdése szerinti eredmény elleni jogorvoslatra. Beadványozó az SZSZB azon eljárását sérelmezi, amelynek eredményeképpen több lepecsételt listás szavazólap került átadásra, mint ahány választópolgár a szavazókörben megjelent. A Dunakeszi 015. számú szavazókörének jegyzőkönyve alapján rögzíthető, hogy 7 darab országos pártlistás szavazólap jelentkezett többletként, amelynek következtében az SZSZB – tekintettel a Ve. 197. §-ára – jogszerűen eljárva, a hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok vonatkozásában, a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek minősítette.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság továbbá rögzíti, hogy Beadványozó a sérelmezett tevékenység kapcsán konkrét bizonyítékot nem szolgáltatott a jogsértés megtörténtével kapcsolatban, a jogsértés megvalósulását kizárólag az általa hivatkozott – jogszerűen és megfelelően kitöltött – jegyzőkönyv, illetve teoretikus elmélkedése alapján kívánja bizonyítani. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem bizonyította az SZSZB sérelmezett tevékenységének jogsértő jellegét, melynek következtében a fellebbezést a Bizottság elutasítja.

[12]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[13]        A határozat a Ve. 43. §-án, a 197. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-án, 257. § (1) bekezdésén, a Ve., a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

                                                                                                            

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke