922/2018. NVB határozat - Gy. Sz. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

922/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Gy. Sz. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 21 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Nógrád Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 69/2018. (IV. 14.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]            Beadványozó a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőjelöltjeként 2018. április 11-én 14 óra 15 perckor elektronikus úton „szavazóköri jegyzőkönyvek megtekintésével kapcsolatos panasz” tárgyú levelet nyújtott be Nógrád Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 204. §-ára hivatkozással.

[2]            Beadványában előadta, hogy 2018. április 11-én megkísérelte megtekinteni Nógrád Megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazóköri jegyzőkönyveit. A választókerület székhelyén először azt a tájékoztatást kapta, hogy azok kifüggesztésre kerültek a Hivatalban, de a megjelölt helyen csak Balassagyarmat Város szavazóköreinek jegyzőkönyveit találta. Ezt követően tájékoztatást kért, melyre az volt a válasz, hogy a többi jegyzőkönyv „nem áll rendelkezésre, mert vasárnap éjjel Budapestre szállították őket”. Beadványozó kifejtette, hogy kérte az elmondottak jegyzőkönyvbe vételét, melyre azonban nem került sor.

[3]            Az OEVB a beadványt kifogásnak minősítette és azt a 69/2018. (IV. 14.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasított, tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, így Beadványozó személyi azonosítóját és lakcímét.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. április 17-én 13 óra 48 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozta ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében megismételte és fenntartotta a kifogásban foglaltakat, majd hozzátette, hogy az OEVB határozatának indokolása megítélése szerint jogsértő, mivel a helyi választási iroda „LMP-UK képviselőjelöltként” korábban minden személyes adatát nyilvántartásba vette.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A fellebbezés nem alapos.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[7]           A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzítette, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz a kifogás kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban. A jogszabályi rendelkezés szerint, a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[9]           A Ve. 215. § c) pontja az érdemi elbírálás feltételéül szabja a Ve. 212. § (2) bekezdésében rögzített elemek feltüntetését az első fokú jogorvoslati eljárást megindító kifogás esetében. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében felsorolt elemek valamelyikét. Tekintettel arra, hogy Beadványozó 2018. április 11-én benyújtott kifogása nem tartalmazta Beadványozó személyi azonosítóját, illetve lakcímét ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy saját és a Kúria (Kvk.I.37.494/2014/2.;Kvk.II.37.325/2014/3.;Kvk.II.37.271/2014/2.;Kvk.II.37.326/2014/3.) következetesen alkalmazott joggyakorlata az, hogy a korábbi eljárásban nem szereplő, a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi kellékhiánya - jelen esetben Beadványozó személyi azonosítója és lakcíme - a későbbi jogorvoslati eljárásban nem pótolható. Mindez azt jelenti, hogy mivel Beadványozó a kifogásban nem tüntette fel személyazonosítóját és lakcímét annak ellenére, hogy azokat a fellebbezésében utólag megadta, beadványát a Nemzeti Választási Bizottság érdemben már nem vizsgálhatta.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság fentiekre tekintettel és a fellebbezéssel támadott határozatot megelőző eljárást megvizsgálva megállapítja, hogy Beadványozó által benyújtott kifogás nem tartalmazta Beadványozó személyazonosítóját és lakcímét, ezért az a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.

[12]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontját alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]        A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 218. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke