921/2018. NVB határozat - Juhász Péter, az Együtt – a Korszakváltók Pártja által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

921/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Juhász Péter, az Együtt – a Korszakváltók Pártja (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]            Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 40 perckor kifogást nyújtott be a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) Budapest 13. OEVK 22. számú szavazókörének szavazatszámláló bizottsága (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak eljárásával kapcsolatban. Előadta, hogy az egyéni választókerületben a 22. számú szavazókör volt kijelölve az átjelentkezők, valamint a külképviseleten szavazók szavazatainak megszámolására. Az SZSZB-nek a szavazás végleges eredményét rögzítő jegyzőkönyvére az OEVB-nek 2018. április 14-én 19.00 óráig kellett várnia. A szavazóköri eredmény a valasztas.hu oldalon a végeredmény hivatalos kihirdetése előtt jelent meg, az eredmény a jegyzőkönyv elkészülte előtt, 17.37-kor már elektronikusan elérhető volt, holott a szavazókör számlálása eredményének jegyzőkönyve ekkor még nem volt ismert. Előadta, hogy a várakozás alatt, 17.37-kor Vajda Zoltán Tamás, a választókerület egyéni képviselőjelöltje küldött egy üzenetet Beadványozó által az OEVB-be megbízott tagja részére, aki jelezte, hogy még várnak az eredményre. Jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és f) pontját jelölte meg. Kifejtette továbbá, hogy az SZSZB megsértette a Ve. 202-203. §-ában foglaltakat, amikor a szavazás eredménynek hivatalos megállapítása ellőt nyilvánosságra hozta az eredményt. 

[2]           Rögzítette, hogy a Nemzeti Választási Iroda, a valasztas.hu oldal üzemeltetője megsértette a Ve. hivatkozott rendelkezéseit, azzal, hogy az eredményt úgy tette közzé, hogy még nem állt rendelkezésre a minden SZSZB tag által aláírt jegyzőkönyv. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB a Ve. 218. §-a alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét. A kifogáshoz Vajda Zoltán Tamás nyilatkozatát és az OEVB taggal folytatott üzenetváltását csatolta.

[3]           Az OEVB a kifogást arra hivatkozással, hogy a tényállást az SZSZB működésével együtt csak a választási eredményeknek az NVI által üzemeltetett honlapon történő közzétételével együtt lehet megállapítani, amire az OEVB-nek nincs hatásköre, áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A kifogás nem alapos.

[5]           A Ve. 202. §-a és 203. §-a szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát - a jegyzőkönyv kitöltését követően haladéktalanul - a helyi választási irodába továbbítja, amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti. A szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat - a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul - a helyi választási irodához szállítja, amely a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti. A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.

[6]           Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja alapján, az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető - a Ve.-ben foglalt feladatain túl - a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát - a HVI vezetőjének utasítása szerint - telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez.

[7]           A Ve. 202. § (3) bekezdése, valamint az IM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja alapján megállapítható, hogy azt követően, hogy a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalma megszületik, azt az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodába, amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti. Ennek a rögzítésnek köszönhetően a szavazóköri jegyzőkönyv adatai, mint előzetes nem hiteles tájékoztató adatok megjelennek a valasztas.hu oldalon.

[8]           Arra vonatkozóan, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvben foglalt adatok azt megelőzően jelentek volna meg a választások hivatalos oldalán, hogy az SZSZB tagjai a szavazóköri jegyzőkönyvek első és második példányait kézjegyükkel látták volna el, Beadványozó semmilyen bizonyítékot nem csatolt, így ezzel kapcsolatban bizonyítottság hiányában jogszabálysértést megállapítani nem lehet.

[9]           A kifogáshoz csatolt nyilatkozatból és üzenetváltásból az állapítható meg, hogy a szavazóköri eredmény adatai és a választókerületi választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok jelentek meg a választások hivatalos oldalán azt megelőzően, hogy az OEVB megállapította volna az egyéni választókerületi választás eredményét.

[10]        A Ve. 292. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazást megelőző 8. napig kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága. A (3) bekezdés szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb a magyarországi szavazást követő hatodik napon, azaz jelen választási eljárásban április 14-én az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság elnökének átadja az urnát és a 287. § (1) bekezdése szerinti csomagot.

[11]        Azt követően, hogy az egyéni választókerületben az átjelentkezők és a külképviseleten szavazók szavazatai is megszámolásra kerülnek és az erről készült jegyzőkönyvet rögzítik az informatikai rendszerben, mivel már a választókerület valamennyi szavazókörének jegyzőkönyv adatai berögzítésre kerültek, a választások hivatalos oldalán a berögzített szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megjelennek az egyéni választókerületi választás nem hiteles eredményét tartalmazó adatok. Ez értelemszerűen időben megelőzi az OEVB eredményt megállapító döntése alapjául szolgáló jegyzőkönyv tartalmának a választások hivatalos oldalán való közlését, a kettő közötti különbséget azonban a honlap tartalma minden esetben jelezi. Ugyanis addig, amíg az OEVB nem hozza meg az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító döntését és az annak alapjául szolgáló eredményjegyzőkönyv adattartalma nincs hitelesítve informatikai rendszerben, addig a választások hivatalos oldalán a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok jelennek meg. Az, hogy a kifogással érintett esetben ez nem így történt volna, Beadványozó szintén nem bizonyította.

[12]        Nem tartalmaz érvelést a kifogás arra vonatkozóan sem, hogy a választókerületi választás nem hiteles eredményéről szóló előzetes tájékoztató adatoknak az OEVB eredményt megállapító döntése ellőtt való közlése Beadványozó részéről milyen jogsérelmet okozott, abból számára milyen jogsérelem származott.

[13]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás egyik felhívott jogszabályhely megsértésének alátámasztására sem tartalmazott sem érdemi okfejtést, sem értékelhető bizonyítékot, ezért azt a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[14]        A határozat a Ve. 202-203. §-ain, 220. §-án, 292. §-án, az IM rendelet 10. § g) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                             

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke