920/2018. NVB határozat - P. F. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

920/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. F. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 21 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 58/2018. (IV.14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

Az OEVB Az OEVB 58/2018. (IV.14.) számú határozatában a választókerületi eredmény jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi választása eredményes volt, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben Pócs János, a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta a legtöbb érvényes szavazatot.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 34 perckor a Ve. 241. § (2) bekezdés b) pontja alapján fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 59/2018. (IV.14.) számú eredményt megállapító határozata ellen. Fellebbezésében a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) e) és f) pontjaira, valamint a 202. §-ára hivatkozott. Előadta, hogy a szavazás napján, 2018. április 8-án reggel 9 órakor észlelte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság honlapján, a www.valasztas.hu oldalon nem lehet elérni a nyilvános, korábbi és folyamatban lévő részvételi adatokat. Nem tudta követni a valós és hiteles, nyilvános adatokat a választás napján, majd később is napokba telt információkat kapnia a választásokról. Szombatig nem voltak hitelesen elérhető adatok a választással kapcsolatban. Észlelései alátámasztására csatolta az EBESZ hivatalos jelentését.

[2]           További bizonyítékként hivatkozik a szavazás előtti hónapban hozott 39/2018. (III.12.) Kormányrendeletre, amellyel véleménye szerint közvetlenül és közvetett módon befolyásolták a választás eredményét. Hivatkozik továbbá egy egri magánszemély két ingatlanjának távhő és gázszámláira, és a mellékelt kísérőlevelekre, melyeket fellebbezéséhez csatolt. Előadta, hogy az előző évek hivatalos meteorológiai adatai alapján nem volt hideg, így nem volt indokolt a Kormány által a rezsidíjak visszatérítése.

[3]           Fellebbezésében előadta, hogy Jászapáti polgármestere, Farkas Ferenc, Jászkisér város alpolgármesterei, Sebestyén Ferenc és Vajas György, valamint Jászladány polgármestere, Drávucz Katalin több alkalommal kampányolt Pócs János jelölt mellett. A szavazás napján személyesen ételcsomagokat és „valószínűlég utalványokat, vagy készpénzt” osztogattak a választópolgároknak. A nevezett polgármesterek és Pócs János egyéni választókerületi jelölt „többszörösen is befolyásolták a választókörzet szavazóit és megsértették a Ve. vonatkozó törvényi elveit.

[4]           A Ve. 231. § (5) b) pontjára hivatkozással kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, az eredmény megsemmisítését és a szavazás ismételt elrendelését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]            A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben a választás eredményét megállapító OEVB határozat száma 58/2018. (IV.14.), nem a fellebbezésben hivatkozott 59/2018. (IV.14.). Tekintettel arra, hogy a fellebbezés tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy Beadványozó az OEVB a választás eredményét megállapító határozatát kívánta támadni, a támadott határozat számának pontatlan megjelölése nem befolyásolta a Nemzeti Választási Bizottság döntését.

[7]           A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az Beadványozó lakcímét hiányosan tartalmazza, tekintettel arra, hogy Beadványozó lakcímadatai megadása során elmulasztotta feltünteti a közterület jellegét és a házszámot. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[9]           A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó lakcímét, mely okból a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]        A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                            

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke