914/2014. NVB határozat - 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
914/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 56/2014. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 2014. március 21-én jelentették be szavazatszámláló bizottságba delegált tag megbízását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (1) bekezdése alapján Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjénél. Az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Daróczi Attila jelölt adatai nem találhatók a központi nyilvántartásban, ezért az OEVI vezetője 21/2014. számú (III.24) határozatában – hivatkozva a Ve. 32. § (3) bekezdésére – a szavazatszámláló bizottság tagja megbízásának visszautasításáról döntött.
Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 2014. március 26-án a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) fellebbezést nyújtottak be, melyben kérték az OEVI vezetője határozatának megváltoztatását és Daróczi Attila jelölt szavazatszámláló bizottságba történő delegálásának elfogadását. Kérelmező fellebbezésében előadta, hogy Daróczi Attila jelölt választójogának fennállta a jelölő szervezet által átadott meghatalmazás alapján megállapítható lett volna, valamint a meghatalmazáson szereplő második keresztnév hiánya nyilvánvalóan nem tette a meghatalmazottat azonosíthatatlanná.
II.
Az OEVB 56/2014. (III. 28.) számú határozatában a fellebbezésnek helyt adva elfogadta Daróczi Attila jelölt a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek által szavazatszámláló bizottságba történő delegálását. Az elsőfokon eljárt bizottság álláspontja szerint a személyi szám egy karakterének elírása nem adhat alapot a megbízás visszautasítására.
Az OEVB 56/2014. (III. 28.) számú határozatával szemben az OEVI képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a Ve. 30.§ (3) bekezdésében deklarált kötelező tartalmi elemek egyike (személyi azonosító) helytelenül szerepelt a jelölő szervezetek által benyújtott megbízáson. Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint az OEVI határozata nem volt jogszabálysértő, így kéri fellebbezésének helybenhagyását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásra nem alkalmas az alábbiak szerint.
 
A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a kérelem benyújtójának bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján megállapítja, hogy jogorvoslati kérelmet kizárólag bírósági nyilvántartásba-vételi számmal rendelkező szervezet nyújthat be. Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda nem minősül jogi személynek, így bírósági nyilvántartásba-vételi számmal nem rendelkezik.
 
A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtott be.
 
A Ve. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási irodák többek között ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket. Figyelemmel a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről szóló 3/2014. számú NVB iránymutatásban kifejtett jogi álláspontra, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás során a választási irodák a Ve.-ben és egyéb, választásokra irányadó jogszabályokban előírt feladatokat hajtják végre a Nemzeti Választási Iroda elnökének központi irányítása mellett. Mindezek alapján csak a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben előírt feladatok tekinthetők a választási iroda tevékenységének, minden egyéb tevékenység – jelen esetben a választási bizottság hivatkozott határozata ellen fellebbezés benyújtása – nem tartozik a választási irodák hatáskörébe.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 75. § (1) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke