913/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

913/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 9 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 67/2018. (IV. 14.) határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]            A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.

[2]           Fenti hatáskörében eljárva a Baranya Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 67/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Baranya Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

II.

[3]           [A fellebbezés tartalma]

[4]           .Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 15 óra 33 perckor, elektronikus úton nyújtott be fellebbezést. Beadványában hivatkozott Bogdása 001. sz. szavazókörében a szavazás napján történt jogszabálysértésre, amellyel kapcsolatban kifogást terjesztett elő, és a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van.

[5]           Álláspontja szerint a kérdéses szavazókörben a megjelent választópolgárok számához képest 25-tel kevesebb egyéni választókerületi szavazólap volt az urnában megtalálható, míg a pártlistás szavazólapból a pártlistára szavazó, megjelent választópolgárok számánál 25-tel több volt az urnában. Ez a szám megegyezik a nemzetiségi szavazólapok kiadott és urnában lévő számával is. Ezek a tények okszerűen támasztják alá, hogy a szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi szavazólap mellé az arra jogosult választópolgároknak nem egyéni szavazólapot, hanem pártlistás szavazólapot adott ki. Ezzel jelentősen megnőtt a pártlistára leadott érvénytelen szavazatok száma, illetve érdemi számú választópolgár nem adhatta le az egyéni jelöltekre szavazatát. Összességében álláspontja szerint az OEVB döntése sérti a választások tisztaságának Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]           A fellebbezés nem megalapozott.

[7]           Beadványozó korábbi kifogását elutasító OEVB határozatot a Nemzeti Választási Bizottság 775/2018. NVB határozatával helybenhagyta. A határozat elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Kúria jelen ügy tárgyalásáig nem bírálta el.

[8]           A Bizottság következetes álláspontja szerint a bármely okból érvénytelen szavazólapok magas száma miatt a szavazás megismételtetése vagy az eredmény felülvizsgálata szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át a szavazókörben megfelelően alkalmazták, arányosan levonva a többleteket minden listától, így érdemi befolyással a választás eredményére az érvénytelen szavazatok nem voltak.

[9]           A fellebbezésben összesen került megjelölésre 25 listás többletszavazat és 25 hiányzó egyéni választókerületi szavazat. Ugyanakkor a választókerületben a mandátumot szerző és a második helyen végzett jelölt közötti különbség 10.874 szavazat.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy külön eljárást csak az urnába helyezett lepecsételt többlet szavazólapokra rendel el a Ve., a hiányzó szavazólapokkal kapcsolatban jogsértés egyértelműen nem bizonyítható, mert minden választáson általánosan előforduló jelenség, hogy a választópolgárok egy része a szavazólapot urnába helyezés helyett a szavazókörből elviszi.

[11]        Az ügyben a szavazatszámláló bizottság szándékos jogsértésére nem merült fel bizonyíték, csak az megállapítható, hogy a szavazókörben az urnába a megjelentek számánál több lepecsételt szavazólap került.

[12]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[13]        A határozat a Ve. 43. §-án, 197. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                             

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke