910/2014. NVB határozat - dr. H. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
910/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 45/2014. (III. 24.) OEVB számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a kiadvány készíttetője és terjesztője a hiányos adattartalommal feltüntetett impresszum miatt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (2) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) vonatkozó szabályait.
A Nemzeti Választási Bizottság a kiadvány készíttetőjét, az Avas 2001 Alapítványt eltiltja annak hiányos impresszummal történő további terjesztésétől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 21-én kifogást nyújtott be az Avas 2001 Alapítvány ellen a „Miskolci Tövis” elnevezésű kiadvány kapcsán. Beadványozó álláspontja szerint a Ve. 208. §-a és az Mttv. 46. §-a szerint ez egy olyan kampány kiadvány, mely alapján az impresszum feltüntetése kötelező lett volna. Ezek alapján kérte a az OEVB-t, hogy adjon helyt a kifogásnak és állapítsa meg a jogsértés tényét, továbbá tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől.
Az OEVB határozatában megállapította, hogy a kifogásolt kiadvány sajtóterméknek minősül, mely esetében a szerkesztésre, kiadásra, tartalomra vonatkozó szabályok betartása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozik. Mindezek alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, hatáskörének hiányában.
Beadványozó 2014. március 27-én fellebbezést nyújtott be, melyben a kifogásában kifejtett indokok alapján kérte a beadványa érdemi vizsgálatát és az OEVB határozatának megváltoztatását. Kifejtette, hogy a kiadvány kiadása a Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenységnek minősül, ugyanis alkalmas a választói akarat befolyásolására. Az OEVB azon álláspontját jogszabályellenes tatja, miszerint a kifogásolt kiadvány nem tartozik a Ve. hatálya alá, ezért továbbra is kérte a jogszabálysértés megállapítását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 144. § (1) bekezdésének alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a becsatolt „Miskolci Tövis” az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek megfelelően, tekintettel a Mttv. 46. § (9) bekezdésére, azon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kiadvány mindösszesen a kiadó „Avas 2001 Alapítvány” nevét jelöli meg az impresszumban, viszont annak székhelyét és a kiadásért felelős személy adatait nem tartalmazza. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a hiányosan feltüntetett impresszum sérti a Ve. 144. § (1) bekezdésének és az Mttv. 203. § 22. pontjában foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a jelen ügyben érintett alapítvány azzal, hogy jelöltek és jelölő szervezetek vonatkozásában, kampányidőszakban választói akarat befolyásolására alkalmas kampánytevékenységet folytat, a választási eljárás részesévé válik, így tevékenységére a választási eljárási törvény szabályai irányadóak. Mindezek alapján az impresszumban található hiányos adatok vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást megalapozottnak találta, így az érintett kiadvány tekintetében megállapította a jogszabálysértés tényét.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Avas 2001 Alapítvány, jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező kiadvány hiányos adattartalommal feltüntetett impresszummal történő készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 144. § (1) bekezdését és az Mttv. vonatkozó rendelkezéseit, melynek alapján a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, az Mttv. 203. § 22. pontján, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke