91/2022. NVB határozat - a Szerb Országos Önkormányzatnak a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó bejelentése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

91/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szerb Országos Önkormányzatnak (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó bejelentése tárgyában - 6 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szerb Országos Önkormányzatnak, mint az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó bejelentését visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottságba való megbízás vizsgálata]

[1] A Szerb Országos Önkormányzat az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán nemzetiségi listát állított, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság 2022. február 17-i ülésén 72/2022. számú határozatával vett nyilvántartásba. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata jogorvoslat hiányában 2022. február 20-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

[2] A Szerb Országos Önkormányzat nevében személyesen eljáró Szutor Lászlóné 2022. február 21-én nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz L. P.-nek a Bizottságba történő megbízására vonatkozó bejelentését. E bejelentés tartalmazta a megbízó jelölő szervezet nevét, a szervezet nevében eljárni jogosult személy nevét, a megbízni kívánt személy nevét, személyi azonosítóját, lakcímét és rövid utas elérhetőségeit és azt, hogy a megbízás a Nemzeti Választási Bizottságba szól. A bejelentés tartalmazta továbbá L. P.-nek arra vonatkozó jognyilatkozatát, hogy vele szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 18. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Az összeférhetetlenségi okok felsorolását a bejelentés szintén tartalmazta. A bejelentés mellé csatolásra került a Szerb Országos Önkormányzat 123/2021. (2021. XI. 5.) számú közgyűlési határozata, amely szerint a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Ve. 27. § (2) bekezdése alapján L. P.-t bízza meg a Nemzeti Választási Bizottság tagságával.

[3] A Ve. az alábbiak szerint rendelkezik a választási bizottság tagjának megbízásáról: a 27. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Ve. 10. § (3) bekezdése és a 30. §-a szerint a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon, azaz 2022. március 25-én 16.00 óráig. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint a választási bizottság megjelölését.

[4] A Ve. 31. §-a szerint a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. A Ve. 18. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint, a megbízott tagnak legkésőbb az eskütételét megelőzően kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

[5] A Ve. 32. §-a szerint amennyiben a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

[6] A Nemzeti Választási Iroda elvégezte a Szerb Országos Önkormányzat bejelentésének és a megbízni kívánt személy adatainak, választójogának és a Ve. 18. § (1) bekezdés a)-f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenség fennállásának ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképp megállapítható, hogy a bejelentést az arra jogosult tette meg, a megbízott személy rendelkezik választójoggal az országgyűlési képviselők általános választásán. A megbízni kívánt személyes adatai nagyrészt egyezést mutatnak a központi névjegyzék adataival, mindösszesen a lakcím irányítószámának utolsó számjegyében történt előírás, a lakcím egyéb elemei, így a település, utcanév, házszám, emelet és ajtó is egyezést mutat a névjegyzék adataival, így a megbízni kívánt személy azonosítása elvégezhető volt.

[7] Az összeférhetetlenség előzőekben hivatkozott eseteinek vizsgálata kapcsán azonban megállapítást nyert, hogy L. P. a budapesti szerb területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán és a Budapest XIV. kerületi szerb települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán is, a Srpski Forum Egyesület jelöltjeként képviselői mandátumot szerzett. A bejelentés időpontjában mindkét képviselői megbízatása aktív volt, azaz nevezett személy jelenleg is képviselője a Szerb Fővárosi Önkormányzatnak és a Zuglói Szerb Önkormányzatnak.

[8] Az előző bekezdésben írtak okán a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a Szerb Országos Önkormányzatnak a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó bejelentését – a Ve. 32. §-a alapján – a Bizottság elé terjesztette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9] A Ve. 18. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási bizottság tagja nem lehet képviselő. A képviselő fogalmát a Ve. 3. § (1) bekezdés 4. pontja rögzíti, e szerint képviselő: a választáson megválasztott képviselő, nemzetiségi szószóló, polgármester. A Ve. szerinti fogalom-meghatározásból megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán képviselői mandátumot szerzett személy, azonosan más, a Ve. hatálya alá tartozó választáson mandátumot szerzettel, választáson megválasztott képviselőnek minősül.

[10] A Bizottság megállapítja, hogy a Szerb Országos Önkormányzatnak a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó, 2022. február 21-i bejelentése nem felel meg a Ve. 18. § (1) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a megbízni kívánt személy Nemzeti Választási Bizottságban betöltendő tagsága összeférhetetlen a Szerb Fővárosi Önkormányzatban és a Zuglói Szerb Önkormányzatban viselt képviselői megbízatásával.

[11] Mivel a bejelentés – az összeférhetetlenség fennállása miatt – nem felel meg a Ve.-ben előírt követelménynek, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 32. § (2) bekezdésében írt hatásköre alapján, a Szerb Országos Önkormányzatnak, mint az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek a Nemzeti Választási Bizottságba L. P. megbízására vonatkozó bejelentését visszautasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 4. pontján, 10. §-án, 18. § (1) és (4) bekezdésén, 27. § (2) bekezdésén, 30. §-án, 31. §-án, 32. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 23.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese