909/2014. NVB határozat - dr. H. Á. Á. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
909/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. Á. Á. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 30/2014. (III. 26.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 25-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Szekszárd területén számos helyszínen dr. Hadházy Ákos LEHET MÁS A POLITIKA helyi képviselő jelöltjének plakátjai a közút mellett elhelyezkedő közvilágítási villanyoszlopokon kerültek kihelyezésre. Kifogást tevő hivatkozott a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényre (a továbbiakban: Kkt.) valamint a 224/2014. számú Kormányrendeletre (a továbbiakban: Rendelet). Kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg ezen jogszabályok alapján a plakátokról, hogy azok jogsértő helyre kerültek kihelyezésre. A kifogás mellékleteként csatolt a jogszabálysértést alátámasztó fényképfelvételeket.
Az OEVB a 2014. március 26-án tartott ülésén meghozott 30/2014. (III. 26.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a LEHET MÁS A POLITIKA helyi képviselő jelöltjének plakátjai jogsértően kerültek kihelyezésre, a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, és megállapította a választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának sérelmét.
II.
Beadványozó 2014. március 28-án fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 30/2014. (III. 26.) számú határozatát. Fellebbező hivatkozott a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a Kvk.III.37.355/2014/3. számú plakátkihelyezéssel kapcsolatos döntéseiben kifejtett indokolásra. Fellebbező álláspontja szerint a Kúria döntése alapján a plakátok a Ve.-ben megfogalmazott kivételekkel bárhol elhelyezhetők.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat.
A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályokat, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
A választási szervek által alkalmazott Kkt. 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. A Rendelet 1. §-a ugyan kiterjeszti hatályát a választási plakátokra is, azonban a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé e rendelkezés alkalmazását.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Kúria a Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésében egyértelműen leszögezte, hogy mindenben osztja a korábban meghozott Kvk.II.37.307/2014./3. számú határozatában felhozott jogi érvrendszert, attól nem kíván eltérni.
Fentiekben kifejtett indokolásra és a Kúria által megerősített érvekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást tevő által sérelmezett plakátok villanyoszlopon történő elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját sem, így emiatt a jogsértés választási eljárásban történő megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság OEVB 30/2014. (III. 26.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 144. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke