90/2012. OVB határozat - a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma képviseletében Varga László elnök által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
90/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma képviseletében Varga László elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2012. október 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Magyarország Alaptörvénye XXV. cikke alapján alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői illetményrendszert, amely igazodik a mindenkori minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz, és biztosítja a képzettségi szinttel és szolgálati idővel arányos jövedelem-növekedést.”
 
Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet mellékletében lévő mintának. Az aláírásgyűjtő íven az aláírásgyűjtés célja nem a mellékletben szereplő mintának megfelelően került megjelölésre, az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük/országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” szövegrész ugyanis hiányzik, az aláírásgyűjtő ív átszerkesztésre került.
 
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § c) pontja alapján, mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 18. § c) pontján, Ve. 153. § e) pontján, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke