90/2010. OVB határozat - dr. G. K. magánszemély fellebbezése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
90/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 8. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének e) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. G. K. magánszemély fellebbezése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. február 6-án fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) útján az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az FVB 7/2010. (II.4.) és 8/2010. (II. 4.) számú határozatai ellen. A fellebbező a fellebbezését a Ve. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjára alapítva nyújtotta be. A fellebbező hivatkozott a Ve. 23. § (3), 26. § (1), 28. § (2) és (3) bekezdéseire, valamint az FVB ügyrendjének 8. és 9. pontjára, mely szerint az FVB alakuló ülését a legidősebb választott tag hívja össze és vezeti az ülést az elnök megválasztásáig. Az elnök személyére a legfiatalabb választott tag, míg az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.

A fellebbező kifogásolta, hogy a hivatkozott határozatok nem tartalmazzák a jogorvoslat biztosítását [29/B. § (2) bekezdés d) pont], valamint az indokolást [29/B. § e) pont]. Fellebbező szerint az indokolásban hivatkozni kellett volna a tényállásra és a vonatkozó jogszabályokra, amelynek a határozatok nem tesznek eleget.

A beadvány szerint nem állapítható meg, hogy – az FVB tagokra kötelező erejű ügyrend – betartásra került-e.

Álláspontja szerint a határozatok hiányosak azért is, mert nem állapítják meg, hogy az FVB az elnök és az elnökhelyettes megválasztásáról a tárgybani, mint alakuló ülésen döntött, és ezáltal a korábbi FVB tagok megbízatása megszűnt. Véleménye szerint ennek hiányában a korábbi FVB tagok nem tudják, hogy a megbízatásuk a választási bizottság megalakulása következtében megszűnt, ennek tényét a határozatban meg kellett volna állapítani.

A fellebbező álláspontja szerint a fent hivatkozott döntéseket egy határozatba kellett volna foglalni, az új választási bizottság ugyanis csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha a tisztségviselőket a bizottság tagjai közül megválasztja. Kifejti továbbá, hogy az elnök és az elnökhelyettes megválasztása hiányában a választási bizottság nem jött létre, és a korábbi bizottsági tagok megbízatása sem szűnt meg. A fellebbező álláspontja szerint az FVB alakuló ülése a mérlegelési jogát nem megfelelően gyakorolta, amikor döntését két határozatba foglalta.

A fellebbező kérte, hogy az OVB a határozatokat változtassa meg és egyrészről állapítsa meg, hogy az elnök és elnökhelyettes megválasztására vonatkozó döntést egy határozatba kellett volna foglalni, másrészről, hogy a határozatokat egészítse ki azzal, hogy megválasztásukkal a korábbi választási bizottsági tagok megbízatása megszűnt, harmadrészről, hogy a határozatokat egészítse ki a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéssel és indokolással.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási bizottságnak a döntését nem minden esetben kell a Ve. 29/B. § szerinti határozati formában meghoznia. A választási eljárással összefüggő kérelmek, kifogások elbírálása, továbbá a Ve. által konkrétan meghatározott, hivatalból meghozni rendelt döntések (pl.: a választás eredményének megállapítása) tekinthetők olyan ügyeknek, amelyekről a Ve. 29/B. § szerinti határozati formában kell dönteni. Ezt az álláspontot erősíti a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.782/2009/4. számú végzése is.

A bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztására vonatkozó döntés – a fentiek értelmében – nem tekinthető olyan döntésnek, melyet a Ve. 29/B. § szerinti határozati formába kellene foglalni. Ezért annak nem kell tartalmaznia a fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást és indokolást sem.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a korábbi választási bizottsági tagok megbízatása a Ve. 26. § ában foglaltak szerint a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart, arról a határozatban külön rendelkezni nem kellett.

III.

A határozat a Ve. 26. §-án, a 79-81. §-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke