898/2014. NVB határozat - dr. T. G. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              898/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. T. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó három alkalommal, 2014. március 24-én, március 25-én és március 26-án azonos tartalommal kifogást nyújtott be jogszabálysértésre hivatkozással. Állítása szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárokhoz képest a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok kedvezőbb elbánásban részesülnek, mivel számukra biztosított a levélben szavazás lehetősége.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint beadványozó kifogásában foglaltak hatályos jogszabályi rendelkezések módosítására irányulnak, azoknak eleget tenni kizárólag jogszabályalkotás útján lehetne. A Nemzeti Választási Bizottság és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb választási bizottságok végrehajtó, jogalkalmazó szervek, jogszabályalkotásra – így hatályos jogszabályi rendelkezések módosítására - nincs hatáskörük. Ezen okból – mivel annak elbírálására sem a Nemzeti Választási Bizottságnak, sem más választási bizottságnak nincs hatásköre – a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § d) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 14. § (2) bekezdésén, 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke