895/2014. NVB határozat - dr. T. G. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 895/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. T. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó három alkalommal, 2014. március 24-én, március 25-én és március 26-án azonos tartalommal kifogást nyújtott be, mivel állítása szerint ahttp://www.valasztas.hu/dyn/pv14/vertaj/hu/v1.html WEB címen "A külképviseletinévjegyzéken szereplők aktuális száma:" adatnál hiányzik az a dátum, amelyre az aktuális adat vonatkozik. Más WEB oldalakon az aktuális adatoknál a Nemzeti Választási Iroda feltüntette a dátumot. Beadványozó szerint ez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, önkéntes részvétel a választási eljárásban valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.
 
Beadványozó hivatkozott továbbá, hogy a fenti mulasztás miatt a Nemzeti Választási Iroda nem tett eleget a Ve. 76. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének, mely szerint napi frissítéssel köteles közzé tenni a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárok számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által hivatkozott weboldal jobb felső sarkában megtalálható a legutolsó frissítés dátuma, ami információt szolgáltat arról, hogy a weboldalon található számadatok melyik napra vonatkoznak. A fent hivatkozott indokok alapján kifogás elutasításának van helye, mivel nem valósult meg jogszabálysértés.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Ve. 220. §-ára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve.) 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontján, 76. § (2) bekezdés b) pontján, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke