891/2014. NVB határozat - Kolompár Melinda független országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
891/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kolompár Melinda független országgyűlési képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 35/2014. (III. 18.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 35/2014. (III. 18.) számú határozatában megállapította, hogy Kolompár Melinda független országgyűlési képviselőjelölt számára átadott 100 darab ajánlóív nem került leadásra a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. Ennek megfelelően, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésére, 5.075.000 forint bírság megfizetésére kötelezte a jelöltet.
Beadványozó 2014. március 21-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben méltányossági okokra hivatkozva kéri a bírság mellőzését.
 
 
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés a beadványozó személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye. A Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelöltet, illetve a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. A választási bizottságok számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen tény vagy körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, a 124. § (2) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke