89/2017. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

89/2017. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetének listáján szereplő Galyas József részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. július 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

 

[1]         A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

 

[2]         Orbán Gyula a 2014. évi roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete jelöltjeként szerzett mandátumot az Országos Roma Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat Elnöke 2017. június 1-jén elektronikus úton, majd 2017. június 8-án postai úton megküldött levelével – melyekhez mellékelte a közgyűlés 2017. május 31-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvi kivonatban szereplő 73/2017. (V. 31.) számú határozatot – a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Orbán Gyula az Önkormányzatban betöltött nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásáról – a 2017. május 30-án benyújtott írásbeli nyilatkozatával 2017. május 31. nappal – lemondott. Az Önkormányzat Közgyűlése a 73/2017. (V. 31.) számú határozatával állapította meg a képviselői megbízatás megszűnését. A Fővárosi Törvényszék – 2017. június 27-én kelt, a Nemzeti Választási Irodához 2017. július 3-án érkezett – tájékoztatása szerint a határozat ellen nem került benyújtásra jogorvoslati kérelem, így az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

 

[3]         A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

 

[4]         A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

 

[5]         Az országos listát állító Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezet, mint jelölő szervezet elnöke a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül, a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2017. június 7-én személyesen benyújtott nyilatkozatában a lista 27. helyén szereplő Galyas József jelöltet nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, így a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a mandátumot Galyas József részére adta ki.

 

II.

 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 

[6]         A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. július 11.

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke