89/2010. OVB határozat - dr. G. K. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
89/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 8. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. G. K. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő

határozatot

Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. február 7-én kifogást terjesztett elő a Fővárosi Választási Bizottsághoz a Ve. 77. § (1) bekezdésére hivatkozással.

A kifogástevő előadta, hogy postaládájába Schmitt Pál által aláírt, 2010. január 20-ai keltezéssel ellátott FIDESZ GARANCIA szórólap-levél került elhelyezésre.

A szórólapon – amelyet a beadványozó mellékelt – a FIDESZ és a KDNP emblémája szerepel.

A beadványozó előadta, hogy a szórólapon nem lelhető fel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Sajtótv.) 16. § (1) bekezdésében, illetve a sajtóról szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/1986 (IV. 22.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. §-a szerinti tartalomnak megfelelő impresszum, ezért azt nem lehetett volna nyilvánosságra hozni és terjeszteni.

A beadványozó álláspontja szerint, a jogsértés azért áll fenn, mert olyan szórólapok vannak nyilvános terjesztés alatt, amelyek forgalomba hozatalát a törvény tiltja. A jogsértő állapot folyamatos, így a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglalt határidőt erre tekintettel kell értelmezni.

A kifogástevő a jogsértés tekintetében megjelölte a Ve. 42. § (2) bekezdését, a 149. § l) pontját, a Sajtótv. 16. § (1) bekezdését, 17. § (1) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, 20. §-át, valamint a Rendelet 21. § (1) bekezdését. Kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg, hogy a kifogásolt szórólap nyilvános terjesztése sérti a Ve. 42. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó fenti jogszabályokat. Kérte továbbá, hogy a bizottság tiltsa el a jogsértőt a jogsértéstől oly módon, hogy tiltsa meg a szórólap terjesztését, illetve a jogsértő szórólapok összegyűjtését és megsemmisítését rendelje el, valamint a Ve. 90/A. § (3) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezzen a törvénysértés miatt szabálysértési eljárást.

A kifogást a Fővárosi Választási Bizottság 2010. február 8-án áttette az Országos Választási Bizottsághoz arra hivatkozással, hogy ugyanezen szórólapot kifogásoló beadványa esetében az Országos Választási Bizottság már megállapította hatáskörét.

II.

A Ve. 77. § (5) bekezdése alapján, ha a kifogás nem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdés a) – c) pontjában foglaltakat a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó nem jelölte meg, hogy milyen időpontban kapta a sérelmezett szórólapot. A szórólap postaládába helyezése egyedi cselekmény, ezért folyamatosan fennálló jogsértő állapotról nem lehet szó. Erre tekintettel a testület - bizonyítottság hiányában - a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

A határozat a Ve. 77. § (1), (2) és (3) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke