889/2014. NVB határozat - G. P. Gy. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
889/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. P. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad az alábbiak szerint és megállapítja, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek a Magyar Nemzeti Bank épületén történő szórólapok elhelyezésével megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében foglalt szabályait.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőket eltiltja a további jogsértő tevékenység folytatásától.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 23-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek 2014. május 20. napján tartott rendezvényével kapcsolatban. Beadványozó előadta, hogy a jelölő szervezetek aktivistái a Magyar Nemzeti Bank Szabadság tér 8-9. szám alatti épülete előtt tartott rendezvényén olyan szórólapokat osztogattak, melyen nem szerepelt a kiadó neve, székhelye és a kiadásért és a szerkesztésért felelős személy neve (impresszum), valamint ezeket a Magyar Nemzeti Bank kapujára, a Ve. 144. § (5) bekezdése szerinti tiltott helyre helyezték ki. Kifogásolta továbbá, hogy közterületen az aktivisták szemeteltek és nem szedték össze az eldobált szórólapokat.
A kifogásában megjelölte, hogy az eseményen készült képek az alábbi honlapon láthatók: https://parbeszedmagyarorszagert.hu/hir/matolcsy-tavozasat-kovetelte-az-egyutt-pm-az-mnb-szekhazanal. Megjelölte továbbá az Együtt – a Korszakváltók Pártja honlapját, mely beszámolt a rendezvényről: http://www.egyutt2014.hu/az_egyutt_2014rol_hirek/koveteljuk_hogy_matolcsy_mondjon_le.html oldalon. Az eseményről készült videó felvétel a http://www.atv.hu/videok/ honlapján található. Kifogást tevő indítványozta a Nemzeti Választási Bizottság számára a videó megtekintését.
Mindezek alapján a beadványozó kérte annak megállapítását, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, a 144. § (5) bekezdését és a médiaszolgáltatókról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdését, valamint indítványozta a jogsértők eltiltását a további jogszabálysértéstől.
Beadványozó kérte annak megállapítását is, hogy a jelölő szervezetek megsértették a Ve. 144. § (5) bekezdését a plakátok tiltott helyen történő elhelyezésével, és indítványozta azt is, hogy a közterületen folytatott szemetelés miatt a Nemzeti Választási Bizottság tegyen feljelentést köztisztasági szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott bizonyítékok alapján megállapította, hogy a kifogásban megjelölt szórólapok alkalmasak a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így azok – a Ve. 140. §-a alapján – kampányeszköznek minősülnek. A Nemzeti Választási Bizottság – az eredeti szórólap hiányában – a bizonyítékként becsatolt fényképeket, internetes oldalakat és a videofelvételt is megtekintette és megállapította, hogy a szórólapok ezeken csak távolról, a Magyar Nemzeti Bank ajtajára kiragasztva vagy félig eltakarva látszanak. A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a beadványozó által jogsértésként megjelölt impresszum hiánya a csatolt bizonyítékokkal egyértelműen nem támasztható alá, a fényképfelvételek és a videó sem alkalmas annak eldöntésére, hogy a szórólapon az adatok szerepelt-e vagy sem. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a csatolt bizonyítékok nem igazolják egyértelműen a beadványban foglalt jogszabálysértés tényét.
A Ve. 144. § (5) bekezdése szerint egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A 144. § (1) bekezdése szerint a szórólap is plakátnak minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által kifogásolt szórólapok a Magyar Nemzeti Bank épületének kapujára kerültek kiragasztásra. A Ve. 144. § (5) bekezdése egyértelműen megtiltja az állami hatóság elhelyezésére szolgáló épületre választási plakát kihelyezését. A Nemzeti Választási Bizottság fentiek alapján megállapítja, hogy a rendezvényen a szórólapokat tiltott helyre, a Magyar Nemzeti Bank épületének részét képező kapura történő elhelyezésével megsértették a Ve. 144. § (5) bekezdésében foglalt szabályait.
A Ve. 218. § (1) bekezdés d) pontja szerint a választási kampány szabályainak megsértése esetén a választási bizottság bírságot is kiszabhat. A Ve. 219. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bírság kiszabásának mellőzése során mérlegelte az eset össze körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy az impresszum hiányára vonatkozó jogsértés nem volt bizonyítható, emellett különös súllyal értékelte, hogy a jogsértésként megállapított cselekmény a rendezvény részeként, igen rövid ideig tartott, továbbá figyelemmel volt a rendezvény kis területi kiterjedtségére, illetve annak egyszeri és kivételes jellegére is.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat Ve. 140. §-án, a 144. § (5) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke