885/2014. NVB határozat - Kerék-Bárczy Szabolcs, a Magyar Szocialista Párt, Együtt - a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              885/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kerék-Bárczy Szabolcs, a Magyar Szocialista Párt, Együtt - a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 határozatot:     
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III.21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 19-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy Rogán Antal, Budapest V. Kerület polgármestere – aki egyben a FIDESZ-KDNP egyéni képviselőjelöltje a Budapesti 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben (továbbiakban: OEVK) – 2014. március 10-i keltezéssel levelet küldött a kerületben élő, fűtési támogatásban részesülő nyugdíjasoknak, mely levélhez húsvéti sonka átvételére jogosító műanyag kártyát is mellékelt. Az ajándékkártyát 2014. március 20. és április 19. között lehet a megjelölt üzletekben beváltani. Beadványozó szerint hasonló jellegű akcióra a kerületben korábban még nem került sor, a kártya beváltásának időtartama pedig magában foglalja a választási kampány időszakának egy részét is. Beadványozó álláspontja szerint mindez alkalmas a választói magatartás befolyásolására, ezáltal sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a választás tisztaságának megóvása választási alapelvet.
Az OEVB 22/2014. (III.21.) számú határozatával a kifogást elutasította. Álláspontja szerint a Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat 41/2012. (X.18.) számú rendeletének (továbbiakban: Önkorm. rendelet) 3. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult természetbeni juttatásokról dönteni. Az Önkormányzat megelőző 8 évben minden évben jutatott természetbeni szociális juttatásokat Húsvétkor az érintettek részére. A juttatásra csak azok jogosultak, akik egyéb szociális juttatásban is részesülnek, illetve az V. Kerület lakosai, tehát a jogosultság nem terjed ki az OEVK-ban lakcímmel rendelkező azon személyekre, akiknek nem az V. Kerületben van bejelentett lakcímük. Az OEVB szerint a fent említett okokból nem sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alapelv.
II.
Beadványozó 2014. március 24-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 22/2014. (III.21.) számú határozata ellen. Álláspontja szerint a levélben foglaltak sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelvet, mivel azok nyilvánvalóan Rogán Antal képviselőjelölt támogatására ösztönöznek. Álláspontja szerint a kiadványt politikai reklámnak kell minősíteni annak ellenére, hogy azt az Önkormányzat készíti. Ezen állítása alátámasztására a Kúria Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzésére hivatkozott.
A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB álláspontjával egyezően megállapítja, hogy az érintett természetbeni juttatásokról történő döntés Rogán Antalnak, mint Budapest V. Kerület polgármesterének hatáskörébe tartozik. Az a tény, hogy Rogán Antal egyben az OEVK-ban egy jelölő szervezet jelöltje is, nem érinti őt polgármesterként – amely tisztség nem összeférhetetlen az egyéni képviselőjelöltséggel - jogszabály alapján megillető hatáskört. A természetbeni juttatás azon személyeket illetik meg, akik V. Kerületi lakosok és nyugdíjasnak minősülnek. A juttatás ezért nem azon alapszik, hogy az adott személy az országgyűlési képviselők választásán az OEVK-ban választójoggal rendelkezik. Ezen okból az OEVK-ban választójoggal rendelkező azon választópolgárok, akik nem rendelkeznek lakcímmel az V. Kerületben, nem részesülnek a hivatkozott természetbeni juttatásban. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – mivel a kiadvány a Ve. konkrét rendelkezéseit nem sérti, továbbá nem ütközik a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt választási alapelvekbe sem – az OEVB helyesen döntött a kifogás elutasításáról.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a beadványozó által hivatkozott Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzés jelen ügy által érintett kérdéskörtől eltérően politikai reklám közzétételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, ezért a fellebbezés elbírálása során annak figyelembe vételét mellőzte.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Önkorm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, a Kúria Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke