88/2012. OVB határozat - az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
88/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 7-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/P. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot Greges Zsuzsanna részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Greges Zsuzsanna részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. november 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
 
Győrvári Gábor Zoltán az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 2012. szeptember 8-án, 2012. szeptember 30-ai hatállyal írásban lemondott képviselői mandátumáról. Az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 79/2012. (IX. 08.) OHÖ sz. határozatával megállapította a képviselői megbízatás 2012. szeptember 30-ai megszűnését, melyről az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2012. szeptember 27-én érkezett levelében tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot.
 
A Nektv. 170. § (4) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi általános választásának kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra az ezen törvény 170. § (5)-(19) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nektv. 170. § (6) alapján, ha az országos nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.
 
A Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál.
 
Az Országos Választási Bizottságnak a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet 2012. október 12. napján jelentette be Greges Zsuzsannát mandátumot szerző jelöltjeként.
 
Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet a jogszabályban előírt módon és határidőn belül megnevezte az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot szerző jelöltjét, ezért az Országos Választási Bizottság a mandátumot Greges Zsuzsanna részére adja ki.
 
II.
 
A határozat a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a 170. § (4) és (6) bekezdésein, a Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke