88/2010. OVB határozat - dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
88/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 8. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek kifogása tárgyában meghozta a következő

határozatot

Az Országos Választási Bizottság a kifogást hatáskör hiányában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozók 2010. február 8-án kifogást terjesztettek elő a Fővárosi Választási Bizottsághoz a Ve. 77. § (1) bekezdésére hivatkozással.

A kifogást tevők álláspontja szerint a köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának kitűzésekor a 6/2010. (I. 22.) KE határozatában mulasztást követett el, mivel a külképviseleti szavazás napjait a határozatban nem jelölte meg.

A beadványozók álláspontja szerint a Ve. 71/A. § (5) bekezdése és a 96/A. §-a értelmében a köztársasági elnöknek a külképviseleti szavazás első és második fordulójának napjait is meg kellett volna határoznia.

A kifogást tevők szerint a Ve. 4. § (1) bekezdése alapján az általános országgyűlési választás valamennyi szavazási napját naptárszerűen meg kell határoznia a köztársasági elnöknek a választás kitűzése során a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv (a továbbiakban: Alkotmány) 20. § (1) bekezdése, illetve a 30/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogkörében.

A kifogástevők mellékelten csatolták a 7/2006. (I. 19.) KE határozatot, amely a 2006. évi országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését tartalmazta, a külképviseleti szavazás napjainak megjelölésével együtt.

A beadványozók szerint a Ve. preambulumának, 1. §-ának, 2. § a) pontjának és 3. §-ának rendelkezései a köztársasági elnökre is kiterjednek, melyből következően a választási jogszabály  vagy a választási alapelv megsértése a Ve. 77. § (1) bekezdése szerinti kifogás keretében elbírálható, sőt elbírálandó.

A beadványozók a Fővárosi Választási Bizottságtól kérték annak megállapítását, hogy a mulasztás jogszabálysértő, illetve, hogy a testület szólítsa fel a jogsértőt a mulasztás pótlására.

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 2010. február 8-án áttette az Országos Választási Bizottsághoz arra hivatkozással, hogy álláspontja szerint az nem a Ve. 90/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, a területi választókerületi választással kapcsolatos kifogás.

II.

A Bizottság a 64/2010. OVB határozatában – az Alkotmánybíróság 48/1991. (IX. 26.) számú határozatára is hivatkozva – megállapította, hogy a köztársasági elnöknek a választást kitűző döntése az Alkotmány által biztosított önálló döntési jogosultság, így ez a köztársasági elnök önálló, diszkrecionális jogkörben hozott döntése.

A testület megállapította továbbá, hogy a köztársasági elnök – az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló – határozata nem minősül a Ve. hatálya alá tartozó jogi aktusnak, mindezek alapján a kifogásban megjelölt cselekménynek a Ve. vonatkozó szabályai szerinti elbírálására az Országos Választási Bizottságnak nincs hatásköre.

A Legfelsőbb Bíróság a Kvk.II.37.151/2010/4. számú végzésével az Országos Választási Bizottság fenti döntését helyben hagyta, az indokolását megalapozottnak, jogilag helytállónak találta. A Legfelsőbb Bíróság továbbá kiemelte, hogy „az Alkotmány 31/A.§ (2) bekezdésének rendelkezése kifejezetten nevesíti a köztársasági elnök esetlegesen törvénnyel ellentétes tevékenysége miatti felelősségre vonás rendjét - bármely jogszabályon alapuljon eljárási kötelezettsége -, feljogosítva az országgyűlési képviselők egyötödét az eljárás kezdeményezésre és az Alkotmánybíróságot a cselekmény elbírálásra. Ezen alkotmányi rendelkezés egyértelműen kizárja, hogy Országos Választási Bizottság minősítse a köztársasági elnök tevékenységét, felülvizsgálja a köztársasági elnök választások kitűzéséről rendelkező határozatát”.

Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat az Alkotmány 31/A. § (2) bekezdésén, a Ve. 77. § (1), (2)  és (3) bekezdésein, a 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke